Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 juli 2020.

10-07-2020

Besluiten over raadsnota’s

Agendapunt 6 (ZN 219950)
Aanvraag subsidie voor ruimen explosieven in project Wilhelminahaven

Voorstel:

Op basis van de gemaakte kosten voor het ruimen van de explosieven een suppletieverzoek uit het gemeentefonds in te dienen bij het rijk.

 

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 7 (ZN 226664)
Jaarverslag en jaarrekening 2019

Voorstel:

Vast te stellen het jaarverslag en de jaarrekening 2019.

 

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord.

 

Agendapunt 8 (ZN 226415)
Resultaatbestemming 2019

Voorstel:

 1. Het positieve rekeningresultaat van € 3.472.795 over het jaar 2019 conform dit voorstel te bestemmen;

 2. De votering van de middelen behorende bij de saldovoorstellen 1, 2, 3, 4 en 7 te delegeren aan het college;

 3. De nieuwe reserve ‘Vitaliteitsregeling’ in te stellen en deze te labelen als gesloten systeem.
   

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord.

 

Agendapunt 9 (ZN 224861)
Vaststellen ontwerp inrichtingsplan en beschikbaar stellen krediet Heuvel

Voorstel:

 1. Het ontwerp “herinrichting Heuvel” op hoofdlijnen vast te stellen;

 2. de verdere uitwerking van het ontwerp met name voor wat betreft de materiaalkeuze en uitvoeringsplanning te delegeren aan het college;

 3. beschikbaar stellen van het krediet van € 1 miljoen euro dat is opgenomen voor dit project in de uitvoeringsplanning openbare ruimte 2020.
   

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Besluit over amendement 09A1:

Amendement 09A1 GroenLinks “Fasegewijs reduceren aantal parkeerplaatsen op De Heuvel” is niet akkoord met 6 stemmen voor (GroenLinks, PvdA) en 24 stemmen tegen (Gemeentebelangen, VVD, GBV, CDA, D66, Groen Brabant, LZP en Voor Heel Oosterhout)

 

Agendapunt 10 (ZN 227619)
Afwijken beleid nota kostenverhaal anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan 28

Voorstel:

In het kader van het sluiten van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Oosterhout en Ruimte voor Ruimte af te wijken van het beleid rond kostenverhaal en de bijdrage “bovenwijkse voorzieningen” en bijdrage “ruimtelijke ontwikkelingen” niet in rekening te brengen.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Besluit over motie 10M1:

Motie 10M1 VVD “Kostenverhaal Dorst-Oost en Steenovensebaan 28” is aangenomen met 29 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, GBV, CDA, D66, PvdA, LZP, Voor Heel Oosterhout) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

De raad verzoekt het college in de onderhandelingen met Ruimte voor Ruimte over de anterieure overeenkomst afspraken op te nemen over nabetaling van bijdragen “bovenwijkse voorzieningen” en “ruimtelijke ontwikkelingen” als de exploitatie positief sluit”.

 

Agendapunt 11 (Raadsnota ZN 226885)
Renovatie sportvloer Oosterheidehal

Voorstel:

Een krediet van € 50.000 incl. btw beschikbaar te stellen voor de renovatie van de toplaag van de sportvloer in de Oosterheidehal en daardoor de kapitaallasten te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 12 (Raadsnota ZN 231767)
Corona Impact Analyse, fase 1

Voorstel:

 1. Kennis te nemen van de Corona Impact Analyse, fase 1

 2. De hieruit voortvloeiende bestuurlijke prioriteiten te onderschrijven.

   

Besluit over amendement 12A1:

Amendement 12A1 GroenLinks “Sociaal Domein” is akkoord met 28 stemmen voor<s> </s>(GemeenteBelangen, VVD, GroenLinks, GBV, CDA, D66, PvdA, LZP en Fractie Voor Heel Oosterhout) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Besluit over het geamendeerde voorstel:

Akkoord met 28 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, GBV, CDA, D66, PvdA, LZP en Fractie Voor Heel Oosterhout) en 1 stem tegen (Groen Brabant)..

 

 1. Kennis te nemen van de Corona Impact Analyse, fase 1;

 2. De hieruit voortvloeiende bestuurlijke prioriteiten te onderschrijven en als “bestuurlijke prioriteit” toe te voegen:

  Een corona-toets voor het sociaal domein. In de tweede fase van de Corona Impact Analyse wordt expliciet aandacht besteed aan de gevolgen van corona voor het sociaal domein. Hierbij wordt in het bijzonder de dialoog gezocht met de inwoners van Oosterhout, die gebruik maken van één of meerdere voorzieningen uit het sociaal domein. Op basis hiervan kan de manier waarop het sociaal domein in Oosterhout vorm krijgt op de onderdelen waarin dat nodig is, aangepast worden aan de nieuwe realiteit die door corona ontstaan is.

   

Agendapunt 13 (Raadsnota ZN 232765)
Financieel perspectief 2020-2021

Voorstel:

 1. Kennis te nemen van het financiële uitgangspunt van de gemeente Oosterhout (Hoofdstuk 2);

 2. Kennis te nemen van de 1e concernrapportage 2020 (Hoofdstuk 3);

 3. Vast te stellen de 2e wijziging op de begroting 2020-2023, conform bijlage 1 en 2 in het Financieel perspectief;

 4. Kennis te nemen van de financiële impactanalyse van de Coronacrisis (Hoofdstuk 4);

 5. Besluiten om geen precario voor terrassen op te leggen over het jaar 2020;

 6. Besluiten om € 30.000 beschikbaar te stellen voor de voucherregeling ondernemers;

 7. Vast te stellen de uitgangspunten voor de begroting 2021-2024 (Hoofdstuk 5);

 8. Kennis te nemen van de autonome ontwikkelingen vanaf 2021 (Hoofdstuk 6) en de Algemene Uitkering (Hoofdstuk 7).
   

Besluit over het voorstel:

Aangenomen met 28 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, GBV, CDA, D66, PvdA, LZP en Fractie Voor Heel Oosterhout) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Besluit over motie 13M1:

Motie 13M1 van VVD “Fietspad Statendamweg” is unaniem aangenomen.

 

De raad verzoekt het college:

 1. in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Geertruidenberg en de mogelijkheden voor een vrijliggend fietspad langs de Statendamweg (met de optie voor afbuiging richting het bestaande fietspad onder de A59 door) te onderzoeken;

 2. de raad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en de financiële mogelijkheden en consequenties.

   

Besluit over motie 13M2:

Motie 13M2 van Gemeentebelangen “Afschaffing Verhuurderheffing” is unaniem aangenomen.

 

De raad verzoekt het college:

in samenwerking met de middelgrote gemeenten M50, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en woningbouwcorporaties (Aedes) er bij het Rijk op aan te dringen dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft, zodat de baten kunnen worden ingezet voor verduurzaming en nieuwbouw van sociale woningen.

 

Besluit over motie 13M3:

Motie 13M3 van Gemeentebelangen “Herverdeling Gemeentefonds” is aangenomen met 28 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, GBV, CDA, D66, PvdA, LZP en Fractie Voor Heel Oosterhout) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

De raad roept het college op:

 • alles in het werk te stellen om de herverdeling van het gemeentefonds niet ten nadele te laten komen van de gemeenten met minder dan 100.000 inwoners

 • zo gauw mogelijk te starten met een lobby, samen met de samenwerking van plattelands gemeenten (P10)  en de middelgrote gemeenten (M50) om de bijdrage van het Rijk voor gemeenten tot 100.000 inwoners te vergroten in plaats van te verminderen, om zo de leefbaarheid een impuls te geven;

 • de gemeenteraad periodiek, op z’n minst elk kwartaal, te informeren over de resultaten van de lobby en de stand van zaken aangaande (de gevolgen van) de herverdeling van het gemeentefonds.
   

Besluit over motie 13M4:

Motie 13M4 van Gemeentebelangen “Voedseltuin Oosterhout” is aangenomen met 28 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, GBV, CDA, D66, PvdA, LZP en Fractie Voor Heel Oosterhout) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

De raad verzoekt het college:

 1. de stichting Voedseltuin Oosterhout te faciliteren bij het aanleggen van een voedseltuin;

 2. budget vrij te maken voor een voedseltuin in de gemeente Oosterhout en de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2021.

   

Verdere punten

Naamswijziging Fractie Peter De Laat

Deze fractie voert voortaan de naam Voor Heel Oosterhout.

 

Besluitenlijst vorige vergadering

De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2020 ongewijzigd vast.

 

Ingekomen stukken

De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 

Brieven voor gevangenen

De raad zendt een brief aan de autoriteiten van Vietnam.

 

Deelnemers vergadering

Dhr. Bogerd (GBV) was de gehele vergadering verhinderd. Dhr. Peters (VVD) heeft deelgenomen tot en met agendapunt 10.