Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2020

25-09-2020

Besluiten over raadsnota’s en moties

Agendapunt 6 (ZN242184)
Eerste wijziging begroting 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant

Voorstel:

1.    Kennis te nemen van de 1e begrotingswijzing Belastingsamenwerking West-Brabant 2020 (BWB)

2.    Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging BWB 2020.

 

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 7 (ZN232431)
Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15)

Voorstel:

1.    Conform het gestelde in de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15) te besluiten ten aanzien van de ingediende zienswijzen

2.    Het bestemmingsplan “Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15)” vast te stellen

3.    Besluiten voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 8 (ZN199156)
Wijkgericht werken

Voorstel:

In te stemmen met de bijgevoegde visie op het wijkgericht werken.

 

Besluit over amendement 08A1:

Amendement 08A1 GroenLinks “pilot wijkgericht werken” is akkoord met 30 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, GBV, CDA, D66, PvdA, LZP en VHO) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Besluit over amendement 08A2:

Amendement 08A2 Groen Brabant “agenderen bewonersinitiatieven” is niet akkoord met 11 stemmen voor (GroenLinks, GBV, Groen Brabant, PvdA en VHO) en 20 stemmen tegen (Gemeentebelangen, VVD, CDA, D66, LZP).

 

Besluit over het geamendeerd voorstel:

Akkoord met 25 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, CDA, D66 en LZP) en 6 stemmen tegen (GBV, Groen Brabant, PvdA, VHO):

 

In te stemmen met de visie wijkgericht werken, met dien verstande dat:

-       wordt gestart met pilots wijkgericht werken, zoals dat in het raadsvoorstel van januari 2020 werd beoogd;

-       de leerpunten uit deze pilots, ervaren vanuit de gemeente en vanuit de inwoners, in de eerste twee jaar periodiek (tenminste éénmaal per kwartaal) aan de raad worden voorgelegd – zo nodig vergezeld van een bijstelling van de visie.

 

Besluit over motie 08M3

Motie 08M3 GroenLinks “aanstelling wijkmakelaars” is verworpen met 13 stemmen voor (GroenLinks, GBV, D66, Groen Brabant, PvdA en VHO) en 18 stemmen tegen (Gemeentebelangen, VVD, CDA en LZP).

 

De andere moties zijn niet in stemming gebracht:

·         08M1 Gemeentebelangen “”overleg met inwoners”

·         08M2 Gemeentebelangen “platform” en

·         08M4 GroenLinks “positie wijkmakelaar” (aangepast).

De portefeuillehouder steunt deze moties.

 

 

Agendapunt 10
Motie vreemd aan de orde “Geen westelijke rondweg”

Besluit over motie 10M1

Motie 10M1 GroenLinks “Geen westelijke rondweg” is verworpen met 10 stemmen voor (GroenLinks, GBV, Groen Brabant en PvdA) en 20 stemmen tegen (Gemeentebelangen, VVD, CDA, D66 en LZP).

 

Verdere punten

Agendapunt 9
Nadere inlichtingen GroenLinks inzake beantwoording artikel 39 vragen over ventilatie schoolgebouwen

Het college informeert de raad voor 1 oktober, gelijktijdig met de ouders, over de uitkomst van de inventarisatie (technische kenmerken en handelingsperspectief).

 

Besluitenlijst vorige vergadering

De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 7 juli 2020 ongewijzigd vast.

 

Ingekomen stukken

De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 

Brieven voor gevangenen

De raad zendt een brief aan de autoriteiten van China.

 

Deelnemers vergadering

Dhr. De Laat heeft deelgenomen t/m agendapunt 8. Alle overige raadsleden hebben deelgenomen aan de gehele vergadering.