Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 april 2020

24-04-2020

Besluiten over raadsnota’s

 

Agendapunt 8 (ZN 213641)
Vaststelling BP Buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind) herziening 17 (Groenendijk 64)

Voorstel:

 1. het bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 17 (Groenendijk 64)" ongewijzigd vast te stellen;

 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;

 3. gelet op de m.e.r-beoordeling, te besluiten om geen milieueffectrapport op te vragen.

   

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord (hamerstuk)

 

Agendapunt 9 (ZN 217104)
Vaststelling BP Buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind) herziening 18 (Geerstraat 1)

Voorstel:

 1. het bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 18 (Geerstraat 1)" ongewijzigd vast te stellen;

 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;

 3. gelet op de m.e.r-beoordeling, te besluiten om geen milieueffectrapport op te vragen.

   

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord (hamerstuk)

 

Agendapunt 10 (ZN 201222)
Initiatiefvoorstel Gezond Burger Verstand inzake voorbereidingsbesluit buitengebied i.v.m. opstellen nieuwe visie op buitengebied

Voorstel:

 1. Te verklaren dat voor de toepassing van ruimte-voor-ruimte en voor andere ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente Oosterhout, zoals bedoeld in het Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), nieuw beleid wordt ontwikkeld, dat in de nieuwe Omgevingsvisie en in het daaruit voortvloeiende Omgevingsplan opgenomen zal worden;

 2. Te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is;

 3. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het onder 2 genoemde verbod mits de voorgenomen wijziging van het gebruik naar het oordeel van de gemeenteraad niet strijdig is met de genoemde in voorbereiding zijnde visie op het buitengebied;

 4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit met onmiddellijke ingang in werking treedt.

   

Besluit over het voorstel:

Niet in stemming gebracht, in plaats daarvan heeft GBV een motie ingediend samen met GroenLinks.

 

Besluit over de motie:

Motie 10M1 GBV-GroenLinks “opstellen nieuwe visie buitengebied” is aangenomen (unaniem).

 

De raad verzoekt het college:

 • met spoed samen met belanghebbenden en betrokkenen een nieuwe visie op het buitengebied van de gemeente Oosterhout, zoals bedoeld in het bestemmingsplan buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind), te ontwikkelen;

 • de raad vóór het zomerreces een startnotitie met verdere planning te doen toekomen, met als voorzichtig –gezien de omstandigheden- streven de nieuwe visie in de raadsvergadering van december 2020 te kunnen vaststellen.

 

Agendapunt 11 (ZN 189784)
Vervanging Selectieve toegang binnenstad Oosterhout

Voorstel:

het investeringskrediet "vervanging palenplan" van € 150.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de vrije reserve voor aanschaf en implementatie van de nieuwe stadsafsluiting op basis van cameratoezicht.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 28 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA en Groen Brabant) en 3 stemmen tegen (GBV).

 

Agendapunt 12 (ZN 196759)
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

Voorstel:

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2020 vast te stellen.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 22 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, CDA, D66 en Groen Brabant) en 9 stemmen tegen (GroenLinks, GBV en PvdA).

 

Besluit over het amendement:

Amendement 12A1 GroenLinks–GBV–PvdA “behoud standaard scootmobiel als maatwerkvoorziening” is teruggenomen.

Amendement 12A2 GroenLinks–GBV–PvdA “tarief informele zorg” is niet akkoord, met 9 stemmen voor (GroenLinks, GBV en PvdA) en 22 stemmen tegen (Gemeentebelangen, VVD, CDA, D66 en Groen Brabant).

 

Agendapunt 13 (ZN 211629)
Evaluatie Speelgoedmuseum en geactualiseerde criteria voor musea

Voorstel:

 1. Kennis te nemen van het beleidsplan 2020-2030 van het Speelgoed- en carnavalsmuseum Op Stelten;

 2. In te stemmen met de conclusie uit de evaluatie van het Speelgoed- en carnavalsmuseum Op Stelten;

 3. De geactualiseerde criteria voor musea vaststellen.

   

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 14 (ZN 209777)
Borgstelling MHC de Warande

Voorstel:

Coöperatieve Hockey Accommodatie de Warande U.A. een borgstelling te verlenen voor betaling van rente en aflossing van een lening van € 500.000,--, 50% van de borgstelling wordt hierbij overgenomen door Stichting Waarborgfonds Sport

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 15 (ZN 213660)
Speelvoorziening Slotpark

Voorstel:

In te stemmen met het voteren van een krediet ad € 150.000 ten laste van het toeristisch Fonds ten behoeve van de aanleg van een speelvoorziening in het Slotpark.

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 16 (ZN 193931)
Vaststelling BP Buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind) herziening 16 (Meerberg 10)

Voorstel:

 1. De ingediende zienswijzen gedeeltelijk gegrond te verklaren conform de bijgevoegde “Reactienota zienswijzen bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 16 (Meerberg 10)”;

 2. het bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 16 (Meerberg 10)" gewijzigd vast te stellen, zoals weergegeven in hoofdstuk 4 en 5 van de bij dit besluit behorende reactienota;

 3. gelet op de mer beoordeling te besluiten om geen milieueffectrapport op te vragen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

   

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 24 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, CDA, D66, PvdA en 2 stemmen van GBV) en 7 stemmen tegen (GroenLinks, Groen Brabant en 1 stem van GBV).

 

Agendapunt 17 (ZN 213869)
Visie en uitgangspunten nieuwbouw Stadhuis

Voorstel:

 1. De Visie en Uitgangspunten voor de nieuwbouw van het gemeentehuis Oosterhout vast te stellen. De meest relevante onderdelen zijn daarbij:

  het nieuwe gemeentehuis;

 • is meer dan alleen een kantoorgebouw, het is het huis van de democratie. Vooral raadszaal en B&W kamer zijn daarbij bijzondere ruimtes met cachet en uitstraling.

   

 • is gastvrij; iedereen is welkom en voelt zich er thuis.
 •  

 • is een plek van verbinding en ontmoeting; met de stad maar ook intern.
 •  

 • faciliteert de organisatie in haar filosofie van werken aan de hand van de thema’s ‘verbinden, ontmoeten, transparant en flexibel’,
 •  

 • is niet alleen energie-neutraal (duurzamer dan de wettelijke eis van BENG), maar voelt ook duurzaam (groen) en gezond aan.
 •  

 • wordt efficiënt ingericht; er wordt efficiënt met werkplekken omgegaan, ruimten worden zo veel mogelijk gebruikt en ruimten worden slim gekoppeld om multifunctioneel in te zetten.
 •  

 • is een plek van duurzame mobiliteit. Stimuleren van fietsgebruik en openbaar vervoer bevorderen de vitaliteit en verminderen de behoefte aan (de norm van) parkeren.
 •  

 1. Te besluiten om Equalit niet te huisvesten in het nieuwe gemeentehuis.

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord, met 27 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, CDA, D66 en PvdA) en 4 stemmen tegen (GBV en Groen Brabant).

 

Besluit over de motie:

Motie 17M1 CDA-GroenLinks over bereikbaarheid nieuwe stadhuis met openbaar vervoer is verworpen met 14 stemmen voor (CDA, GroenLinks, GBV, D66 en PvdA) en 17 stemmen tegen (Gemeentebelangen, VVD en Groen Brabant).

 

Agendapunt 18 (ZN 211276)
Krediet implementatie Omgevingswet

Voorstel:

Krediet te voteren voor de implementatie van de Omgevingswet, voor een bedrag van € 600.000, zoals is opgenomen in de uitvoeringsplanning 2020 (UVP2020).

 

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Besluit over de motie:

Motie 18M1 Gemeentebelangen-VVD-Groen Brabant-CDA-GroenLinks “omgevingsdialoog bij aanvragen omgevingsvergunning en principeverzoeken” is aangenomen met 28 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, CDA, D66, Groen Brabant en PvdA) en 3 stemmen tegen (GBV).

 

De raad verzoekt het college:

 • de Richtlijn omgevingsdialoog bij omgevingsvergunningen en principeverzoeken te evalueren;

 • de raad op de hoogte te brengen van de uitkomst daarvan, inclusief een conclusie ten aanzien van wenselijke criteria en/of werkwijzen voor de toekomst uiterlijk 1 juli 2020;

 • dit te doen tijdig vóór het opstellen van de nieuwe participatie- en inspraakverordening.

 

Besluiten over moties ‘vreemd aan de orde’

Agendapunt 19
Steun lokale ondernemers

 

Besluit over de motie:

Motie 19M1 GBV-GroenLinks-Groen Brabant-Gemeentebelangen is aangenomen (unaniem).

 

De raad verzoekt het college:

 • werk te maken van een extra financiële prikkel voor de lokale ondernemers in de vorm van een cadeaubon voor mantelzorgers die gedurende het jaar 2020 geldig is;

 • hierbij uit te gaan van een cadeaubon met een waarde van € 50 per zorgvrager, waarbij de zorgvrager beslist welke mantelzorger(s) dit bedrag krijgt/krijgen;

 • de kosten hiervan te verwerken middels een begrotingswijziging bij de eerste concernrapportage.

 

Agendapunt 20
Stedenband

De raad stelt de behandeling van deze motie uit naar de vergadering van 19 mei 2020 (i.v.m. afgesproken eindtijd vergadering).

 

Verdere punten

Besluitenlijst vorige vergadering

De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 3 april 2020 ongewijzigd vast.

 

Brieven voor gevangenen

De raad zendt een brief aan Myanmar.

 

Ingekomen stukken

De raad neemt kennis van de ingekomen stukken.

 

Uitstel

De raad stelt de behandeling uit van de raadsnota’s visie op dagbesteding en begeleiding (agendapunt 6) en wijkgericht werken (agendapunt 7). Dit omdat de participatie op deze thema’s nog onvoldoende kon worden ingevuld door de beperkingen i.v.m. coronacrisis.

 

Deelnemers vergadering

Alle raadsleden hebben deelgenomen aan deze vergadering.

De raad heeft via video vergaderd i.v.m. coronacrisis.

 

Vaststelling besluitenlijst

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 mei 2020,

 

 

 

                                                            , voorzitter

 

                                                            , griffier