Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 november 2020

13-11-2020

Besluiten over raadsvoorstellen en moties

Agendapunt 3 (ZN247347)
Meerjarenbegroting 2021-2024

Voorstel:

1.    vast te stellen de meerjarenbegroting 2021-2024;

2.    de investeringskredieten conform bijlage 3 van de programmabegroting 2021-2024 te delegeren aan het college.

 

Besluiten over de amendementen:

Wijzigingsvoorstel 1 Veilige schoolomgeving (VVD)
Unaniem akkoord.

 

 

Wijzigingsvoorstel 2 Herstructurering Provincialeweg Oosteind (CDA/LZP)
Unaniem akkoord.

 

 

Wijzigingsvoorstel 3 Budget duurzaamheids-, starters- en blijverslening (VVD)
Unaniem akkoord.

 

 

Wijzigingsvoorstel 4 Nota Grondbeleid (GB)
Akkoord met 20 stemmen voor (GB, VVD, CDA, Groen Brabant, PvdA, LZP en VHO) en 10 stemmen tegen (GroenLinks, GBV, D66).

 

 

Besluit over het geamendeerd voorstel:

Akkoord met 26 stemmen voor (GB, VVD, GroenLinks, CDA, D66, PvdA, LZP, VHO) en 4 stemmen tegen (GBV, Groen Brabant).

 

1.   Vast te stellen de meerjarenbegroting 2021-2024, 

a.         met de volgende wijzigingen op basis van:

 

Wijzigingsvoorstel 1 Veilige schoolomgeving:
 

Op pagina 75 wordt de volgende alinea toegevoegd boven de paragraaf “Overige ontwikkelingen”:

“Veilige schoolomgevingen
De afgelopen jaren zijn alle schoolomgevingen verkeersveilig ingericht. Dit geldt nog niet voor de Pionier (Zeislaan) en Achthoek (Houtse Heuvel). In 2021 wordt gestart met de (planvorming voor de) herinrichting van deze schoolomgevingen.”

 

 

Op pagina 224 worden de volgende projecten toegevoegd aan de lijst “projecten binnen Openbare Ruimte betreffen hoofdzakelijk”:

Herinrichting schoolomgeving Houtse Heuvel
Herinrichting schoolomgeving Zeislaan

 

 

Op pagina 244 wordt aan het overzicht investeringen 2021 onder Totaal openbare ruimte het volgende toegevoegd (beschrijving project + delegatie):

Herinrichting schoolomgeving Houtse Heuvel            Ja
Herinrichting schoolomgeving Zeislaan                      Ja

 

 

Wijzigingsvoorstel 2 Herstructurering Provincialeweg Oosteind:
 

Op pagina 79 wordt onderaan het volgende project toegevoegd: 

“Herstructurering Provincialeweg  
Vanaf 2010 wordt gesproken over de herstructurering van de Provincialeweg in Oosteind. Onderhoud van deze weg is dringend noodzakelijk. In 2021 wordt samen met VBO, de bedrijven en de inwoners van Oosteind gewerkt aan een plan voor de herstructurering van de Provincialeweg. De gemeenteraad krijgt in het derde kwartaal 2021 een plan voorgelegd en de uitvoering zal waarschijnlijk in 2022 plaatsvinden.”

 

 

Op pagina 224 wordt het volgende project toegevoegd aan de lijst “projecten binnen Openbare Ruimte betreffen hoofdzakelijk”:

•      Herstructurering Provincialeweg

 

Op pagina 244 wordt aan het overzicht investeringen 2021 onder Totaal openbare ruimte het volgende toegevoegd (beschrijving project + delegatie):

Herstructurering Provincialeweg            Nee

 

Wijzigingsvoorstel 3: Budget duurzaamheids-, starters- en blijverslening:

Op pagina 91 de volgende zin toe te voegen aan de alinea Duurzaamheids,- starters- en blijverslening:

“Om te voorkomen dat aanvragen afgewezen moeten worden omdat er geen budget is, komt het college met een voorstel voor extra budget naar de gemeenteraad als er nog 20% van het budget beschikbaar is.”

 

Wijzigingsvoorstel 4: Nota grondbeleid:

 

De volgende zinsnede op pagina 162 te schrappen:

“Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2022 zal er een nieuwe Nota Grondbeleid aan de raad ter besluitvorming worden vastgelegd [sic].”

 

Deze zinsnede op pagina 162 te vervangen door:

“De huidige tijd van een tekort aan woningen, vraag naar bouwgronden en de nieuwe woningbouwstrategie (doelgroepgericht en actief) geven aanleiding tot een ander grondbeleid.
In de eerste helft van 2021 wordt een nieuwe Nota Grondbeleid (inclusief Nota kostenverhaal) opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.” 
 

b.    de begroting voor het overige tekstueel en cijfermatig aan te passen op basis van het bovenstaande;

 

2.   De investeringskredieten conform bijlage 3 van de programmabegroting 2021-2024 te delegeren aan het college.

 

Besluit over motie 3M1

Motie 3M1 VVD ‘impuls economie en arbeidsmarkt’ is unaniem aangenomen:

De raad verzoekt het college bij het raadsvoorstel over het programma Economie en Arbeidsmarkt voorstellen aan de raad – inclusief de daarvoor benodigde middelen - voor te leggen voor een impuls aan de economie en arbeidsmarkt.

 

Besluit over motie 3M2

Motie 3M2 VVD ‘versterking P&C cyclus aan de opgaven’ is aangenomen met 17 stemmen voor (GB, VVD, D66 en PvdA) en 13 stemmen tegen (GroenLinks, GBV, CDA, Groen Brabant, LZP en VHO):

De raad verzoekt het college:

1.    bij de opstelling van de begroting 2022 voor de planning- en controlcyclus een format toe te passen dat de raad in staat stelt bij zijn controlerende taak de focus te richten op de effecten van de kaders die de raad het college gesteld heeft;

2.    vooruitlopend op het format van de begroting 2022, in het jaarverslag 2020 en de twee concernrapportages 2021, de beleidsuitvoering van de acht opgaven centraal te stellen.

 

Besluit over motie 3M4

Motie 3M4 CDA/LZP ‘snelheid plannen Arkendonk’ is unaniem aangenomen 

De raad verzoekt het college uiterlijk eerste kwartaal 2021 de uitwerking van de integrale visie Arkendonk inclusief de financiële doorkijk en tijdsplanning/fasering aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.

 

Besluit over motie 3M5

Motie 3M5 GB ‘Toekenning Bonus aan de Bijzondere Opsporingsambtenaren’ is aangenomen met 25 stemmen voor (GB, VVD, GroenLinks, CDA, Groen Brabant, PvdA, LZP en VHO) en 5 stemmen tegen (GBV en D66):

De raad verzoekt het college over te gaan tot het beschikbaar stellen van een bonus van € 300 aan de geüniformeerde Bijzondere Opsporingsambtenaren.

 

Besluit over motie 3M6

Motie 3M6 Groen Brabant ‘CO2 en waterdamp’ is verworpen met 1 stem voor (Groen Brabant) en 29 stemmen tegen (GB, VVD, GroenLinks, GBV, D66, PvdA, LZP, PvdA en VHO).

 

Besluit over motie 3M7

Motie 3M7 Groen Links ‘Tijdelijk vuurwerkverbod tijdens Corona’ is aangenomen met 21 stemmen voor (GB, Groen Links, GBV, CDA, Groen Brabant, PvdA en LZP) 9 stemmen tegen (VVD, D66 en VHO):

De raad besluit:

·         een brief te sturen aan het kabinet, waarin wordt aangegeven dat de gemeenteraad van Oosterhout het bovengenoemde verzoek van de Veiligheidsregio’s van 2 november 2020 om een tijdelijk verbod op de verkoop en het gebruik van vuurwerk ondersteunt;

·         alle gemeenteraden in de grensregio’s op te roepen om een zelfde ondersteuningsbrief zo spoedig mogelijk aan het kabinet te sturen.

 

Besluit over motie 3M8

Motie 3M8 GBV ‘Steun lokale ondernemers en mantelzorgers’ is verworpen met 8 stemmen voor (GroenLinks en GBV) en 22 stemmen tegen (GB, VVD, CDA, D66, Groen Brabant, PvdA, LZP en VHO).

 

Besluit over motie 3M9

Motie 3M9 Groen Brabant ‘Opwaarderen waardering mantelzorgers’ is verworpen met 1 stem voor (Groen Brabant) en 29 stemmen tegen (GB, VVD, GroenLinks, GBV, CDA, D66, PvdA, LZP en VHO).

 

Agendapunt 4 (ZN247350)
2e Concernrapportage 2020 en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2020

Voorstel:

1.    Kennis te nemen van de 2e concernrapportage 2020;

2.    Vast te stellen de resultaten van de actualisaties van de grondexploitaties zoals opgenomen in paragraaf 1.2 van het MPG:

3.    Ten behoeve van Opgave Strategische Woningbouw de verkoopopbrengsten van € 1,5 miljoen van het Zandoogje te storten in de vrije reserve;

4.    Akkoord te gaan met het opheffen van de bestemmingsreserve Regiotaxi en de resterende gelden vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat van 2020;

5.    Als gevolg van de coronacrisis akkoord te gaan met de kwijtschelding van de huur van drie maanden voor alle culturele maatschappelijke instellingen (met uitzondering van het theater) en aanvullende subsidie voor dorpshuis Den Brink en Brabant museum Oud Oosterhout ter hoogte van drie maanden huur als tegemoetkoming in het exploitatietekort, voor een totaalbedrag van € 122.000;

6.    Als gevolg van de coronacrisis akkoord te gaan met het niet in rekening brengen van huur/gebruikersvergoedingen voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties voor de maanden maart tot en met augustus 2020, voor een totaalbedrag van € 73.000;

7.    Een bedrag van € 90.500 beschikbaar te stellen van de aanleg van ledverlichting op sportpark SCO ten laste van het restant krediet renovatie kunstgrasveld SCO en de uitvoeringsplanning Sport;

8.    Akkoord te gaan met het dekken van de extra kosten, in totaal € 246.000 van de JOR projecten Vrachelsestraat, Vlierlaan, Waterbeemd en Blauwsparstraat ten laste van de restant kredieten van de projecten Bergsebaan, programma rioolrelining en Dahliastraat, en een deel van de gereserveerde middelen uit de uitvoeringsplanning van het project rotonde Vijf Eikenweg/Ketenbaan;

9.    Akkoord te gaan met de overheveling van € 125.000 van het langlopende project Weststad I en II onderhouds- en verbeteringsmaatregelen naar het project Weststad II verbeteringsmaatregelen.

 

Besluit over het voorstel:
Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 5 (ZN248193)
Richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2022

Voorstel:

1.       De beleidsmatige en financiële richtlijnen voor de begrotingen van de verbonden partijen 2022 vast te stellen;

2.       De beleidsmatige en financiële richtlijnen voor de begrotingen van de verbonden partijen 2022 in te dienen bij de gemeenschappelijke regelingen.

 

Besluit over het voorstel:
Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 6 (ZN248567)
Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio MWB en instelling werkgeversvereniging Veiligheidsregio’s

Voorstel:

1.    Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)

2.    Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging VRMWB 2020.

3.    Kennis te nemen van het voorstel tot de instelling van de oprichting van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) en het daarbij behorende ontwerpbesluit van het Algemeen Bestuur VRMWB.

4.    Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

 

Besluit over het voorstel:
Unaniem akkoord (hamerstuk)