Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2020

30-10-2020

Besluiten over raadsvoorstellen en moties.

Agendapunt 6 (ZN249416)
Toekomst rekenkamer(functie)

Voorstel:
In 2021 een eigen rekenkamer(commissie) in te stellen.

 

 

Besluit over het voorstel: 
unaniem akkoord (hamerstuk).

 

 

Agendapunt 7 (ZN227783)
Regeling mandaten griffie en auditcommissie en instructie griffier

Voorstel:

1.    aan de griffier mandaat te verlenen voor:

a. het instellen van de commissie onderzoek geloofsbrieven;

b. het afwikkelen van verzoeken in het kader van de WOB;

c. het afdoen van brieven gericht aan de raad;

d. het verlengen van de beslistermijn bij bezwaarschriften;

2.    aan de auditcommissie mandaat te verlenen voor het verstrekken van opdrachten aan de accountant tot maximaal € 7.500 per controlejaar;

3.    de regeling “Instructie voor de griffier Oosterhout 2020” vast te stellen.

 

Besluit over het voorstel: 
unaniem akkoord (hamerstuk).

 

 

Agendapunt 8 (ZN245351)
Verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad 2021 – 2025

Voorstel:

1.    De Verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Oosterhout 2021 – 2025 vast te stellen, inclusief plankaart BIZ Binnenstad;

2.    De Verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad Oosterhout 2018 per 1 januari 2021 in te trekken.

 

Besluit over het voorstel: 
Unaniem akkoord.

 

 

Agendapunt 9 (ZN235387)
Vaststelling Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2021 en Parkeerverordening Oosterhout 2021

Voorstel:

1.    De Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2021 vast te stellen;

2.    De Parkeerverordening Oosterhout 2021 vast te stellen.

 

Besluit over het voorstel: 
Akkoord met 29 stemmen voor (GB, VVD, GroenLinks, CDA, GBV, PvdA, Groen Brabant, LZP en VHO) en 1 stem tegen (D66).

 

 

Agendapunt 10 (ZN245310)
Beheer op afstand fietsenstallingen

Voorstel:

1.    In te stemmen met ombuigingsmaatregel F6 waarbij het beheer van de fietsenstallingen vanaf januari 2021 grotendeels op afstand (via cameratoezicht) gaat plaatsvinden.

2.    In te stemmen met de benodigde investering van € 50.000,- en deze investering ten laste brengen van de voorziening gereguleerd parkeren (het parkeerfonds).

3.    In te stemmen met een investering van € 65.000,- in het systeem Velocomfort om daarmee het gebruiksgemak van de fietsenstalling Markt te vergroten en deze investering ten laste brengen van de voorziening gereguleerd parkeren (het parkeerfonds).

 

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 19 stemmen voor (GB, VVD, CDA, Groen Brabant, LZP) en 11 stemmen tegen (GroenLinks, GBV, PvdA, VHO en D66).

 

Agendapunt 11 (ZN245195)
Vaststellen Programma van Eisen Stadhuis

Voorstel:

1.    Het Programma van Eisen nieuwbouw gemeentehuis Oosterhout vast te stellen.

2.    De op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, opgelegde geheimhouding t.a.v.de bijlage “Financiële rapportage definitiefase nieuwbouw gemeentehuis Oosterhout” te bekrachtigen tot definitieve gunning van de bouwopdracht.

3.    Het college opdracht te geven voor de verdere uitwerking tot een ontwerp.

 

Besluit over amendement 11A1: 
De raad is unaniem akkoord met amendement 11A1 GroenLinks ‘second opinion kosten nieuw gemeentehuis’.

 

 

Besluit over het geamendeerd voorstel:

Akkoord met 27 stemmen voor (GB, VVD, GroenLinks, CDA, D66, Groen Brabant, PvdA, VHO) en 4 stemmen tegen (GBV en LZP): 

1.    Het Programma van Eisen nieuwbouw gemeentehuis Oosterhout vast te stellen.

2.    De op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, opgelegde geheimhouding t.a.v.de bijlage “Financiële rapportage definitiefase nieuwbouw gemeentehuis Oosterhout” te bekrachtigen tot definitieve gunning van de bouwopdracht.

3.    Het college opdracht te geven voor de verdere uitwerking tot een ontwerp.

4a. Een externe second opinion uit te gaan voeren op het moment dat duidelijk is welk krediet er gevoteerd moet worden naar de financiële onderbouwing van de plannen voor de nieuwbouw van het stadhuis;

4b  Voor de nadere opdrachtformulering en begeleiding van deze second opinion een werkgroep uit de raad in te stellen.

 

Besluit over motie 11M1  
Motie 11M1 LZP ‘uitstel concretisering nieuw stadhuis’ is verworpen met 4 stemmen voor (GBV en LZP) en 27 stemmen tegen (GB, VVD, GroenLinks, CDA, D66, Groen Brabant, PvdA en VHO).

 

 

Agendapunt 12 (ZN235105)
Beleidskader welzijn

Voorstel: 
het beleidskader welzijn vast te stellen.

Besluit over het voorstel: 
Unaniem akkoord.

 

 

Verdere punten

Raadsvoorstellen die niet zijn behandeld  
De raad heeft de raadsvoorstellen ZN247998 Visie Sociaal Domein en ZN214921 Toekomst van dagbesteding en begeleiding van deze agenda afgehaald. De raad gaat over deze voorstellen in debat op 4 november 2020.

 

Besluitenlijst vorige vergadering 
De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 22 september 2020 ongewijzigd vast.

 

 

Ingekomen stukken  
De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 

 

Brieven voor gevangenen  
De raad zendt een brief aan de autoriteiten van de Filipijnen.

 

 

Deelnemers vergadering   
Mevr. Helsloot (D66) heeft deelgenomen aan de vergadering vanaf agendapunt 11 (tweede termijn). Alle overige raadsleden hebben deelgenomen aan de gehele vergadering.