Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raadsvergadering 6 november 2018

14-11-2018

BI. 0180400 Meerjarenbegroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft met de stemmen tegen van GroenLinks, Gezond Burger Verstand en Partij van de Arbeid besloten de Meerjarenbegroting 2019-2022 vast te stellen. Tevens heeft de raad besloten de investeringskredieten overeenkomstig bijlage 3 van de programmabegroting 2019-2022 te delegeren aan het college.

Het voorziene tekort over 2019, zijnde € 1.880.000, wordt gedekt uit de bestemmingsreserve sociaal domein. € 7 Miljoen wordt overgeheveld vanuit de Algemene reserve grondbedrijf (ABR) naar de vrije reserve, en deze worden gelabeld voor de (ver)nieuwbouw stadhuis.

 

Over de volgende amendementen is als volgt gestemd.

 

Amendement bezuinigingen sociaal domein

Indieners: GroenLinks en Partij van de Arbeid

Wijziging: de taakstelling van opgeteld € 3,4 miljoen wordt verminderd met € 0,5 miljoen tot € 2,9 miljoen.

 

Voor het amendement stemden: Partij van de Arbeid, GroenLinks, Gezond Burger Verstand en Groen Brabant

Tegen het amendement stemden: D66, VVD, CDA, en Gemeentebelangen

 

Het amendement is verworpen.

 

Amendement reserve sociaal domein

Indieners: Partij van de Arbeid en GroenLinks

Wijziging: voorstel om € 1,5 miljoen van de reserve sociaal domein te oormerken voor innovatie van het sociaal domein.

 

Voor het amendement stemden: Partij van de Arbeid, GroenLinks, Gezond Burger Verstand (2), D66 (1) en Groen Brabant

Tegen het amendement stemden: VVD, CDA, Gezond Burger Verstand (1), D66 (1) en Gemeentebelangen

 

Het amendement is verworpen.

 

Amendement werkgelegenheid & economie (programma 3); aan het werk krijgen van mensen die nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben

Indieners: Partij van de Arbeid en GroenLinks

Wijziging: het opzetten van een proef om 20 mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ aan het werk te helen bij de gemeentelijke organisatie inclusief de rol van de gemeente in aanbestedingen. Mogelijke voorbeelden zijn schoon houden van de publieke ruimte of in de zorg.

 

Voor het amendement stemden: Partij van de Arbeid, GroenLinks en Gezond Burger Verstand

Tegen het amendement stemden: D66, Groen Brabant, VVD, CDA en Gemeentebelangen

 

Het amendement is verworpen.

 

Amendement belastingcapaciteit

Indieners: Partij van de Arbeid en GroenLinks

Wijziging: harmonisatie van de belastingcapaciteit door de lokale heffingen aan te passen zodat de belastingcapaciteit uitkomt op 100%.

 

Voor het amendement stemden: Partij van de Arbeid en GroenLinks

Tegen het amendement stemden: D66, Groen Brabant, VVD, CDA, Gezond Burger Verstand en Gemeentebelangen

 

Het amendement is verworpen.

 

Amendement investeringen, pagina 180

Indieners: Partij van de Arbeid en GroenLinks

Wijziging: alle investeringen uit de reguliere investeringsplanning niet delegeren aan het college. Dit geeft ruimte aan college en raad om samen op te trekken in het vinden van besparingen op investeringen door versobering of mogelijk afzien van investeringen.

 

Voor het amendement stemden: Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66 en Gezond Burger Verstand, Groen Brabant

Tegen het amendement stemden: VVD, CDA en Gemeentebelangen

 

Amendement investeringen, pagina 177

Indieners: Partij van de Arbeid en GroenLinks

Wijziging: het op pagina 177 genoemde bedrag van € 9.170.995 te verlagen met 10%

 

Voor het amendement stemden: Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66

Tegen het amendement stemden: Groen Brabant, VVD, CDA, Gezond Burger Verstand en Gemeentebelangen

 

Na vaststelling van de meerjarenbegroting 2019-2022 heeft de raad ook nog gestemd over de volgende moties.

 

Motie maaibeheer-maaibeleid

Indieners: GroenLinks en Gemeentebelangen

Verzoek:

 • Onderzoek (inclusief kostenefficiëntie) te doen naar aanpassing van het Oosterhoutse maaibeleid aan de meest actuele maatstaven voor natuurverantwoord en dus insectenvriendelijk maaien.

 • Het streven erop gericht te laten zijn om een actueel insectenvriendelijk en insectenverantwoord maaibeheer met ingang van het maaiseizoen in 2020 of zoveel eerder als mogelijk is, toe te passen.

 • De gemeenteraad voorafgaand aan het toe te passen nieuwe maaibeheer te betrekken bij de mogelijke scenario’s.

 

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen, inclusief de toezegging van het college ten aanzien van sinusmaaien.

 

Motie alternatief plan bromtolrotonde

Indieners: GroenLinks en Partij van de Arbeid

Verzoek: een alternatief plan voor de bromtolrotonde te onderzoeken op haalbaarheid en kosten en de uitkomsten van dit onderzoek vóór de bespreking van de perspectiefnota 2020 aan de raad voor te leggen.

 

Voor de motie stemden: Groen Brabant, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand

Tegen de motie stemden: VVD, Gemeentebelangen en CDA

 

Deze motie is verworpen.

 

Motie duurzaamheidsvisie

Indieners: GroenLinks en Partij van de Arbeid

Verzoek: een duurzaamheidsvisie 2019-2050 op te stellen en deze uiterlijk vóór de begrotingsvergadering van november 2019 aan de raad voor te leggen.

 

Voor de motie stemden: GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand

Tegen de motie stemden: VVD, Gemeentebelangen en CDA, Groen Brabant

 

Deze motie is verworpen.

 

Motie kostendekkendheid commerciële evenementen

Indiener: GroenLinks

Verzoek: de mogelijkheden te onderzoeken van een kostendekkende bijdrage voor het verlenen van de vergunning van een evenement bij commerciële evenementen en hierover bij de Perspectiefnota 2020 met een concreet voorstel te komen.

 

Voor de motie stemden: GroenLinks, Groen Brabant, Partij van de Arbeid, D66 en Gezond Burger Verstand

Tegen de motie stemden: VVD, Gemeentebelangen en CDA

 

De motie is verworpen.

 

Motie MEK behouden op huidige locatie

Indieners: GroenLinks en Partij van de Arbeid

Verzoek/spreekt uit: dat er geen woningbouw komt op de locatie van het Milieu-educatief centrum en Kinderboerderij (MEK) aan de Veerseweg en dat het MEK dus op dezelfde locatie blijft.

 

Voor de motie stemden: GroenLinks, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand

Tegen de motie stemden: Groen Brabant, D66, VVD, Gemeentebelangen en CDA

 

Deze motie is verworpen.

 

Motie avondopenstelling milieustraat

Indieners: GroenLinks en Partij van de Arbeid

Verzoek: te onderzoeken hoe de milieustraat ten minste één avond per week geopend kan worden en de resultaten van dit onderzoek vóór de perspectiefnota 2020 terug te koppelen.

 

Deze motie is ingetrokken in verband met de toezegging van het college de inhoud van de motie over te nemen.

 

Motie 32 graden doelgroepenzwembad De Warande

Indieners: GroenLinks en Partij van de Arbeid

Verzoek: de temperatuur van het doelgroepenzwembad De Warande definitief te verhogen naar 32 graden.

 

Deze motie is ingetrokken in verband met de toezegging van het college de uitkomsten (na afloop van de proef) terug te koppelen naar de gemeenteraad.

 

Motie sociale woningbouw op locatie Zandoogje

Indieners: GroenLinks en Partij van de Arbeid

Verzoek: werk te maken van nieuwe sociale woningbouw in Oosterhout en de locatie Zandoogje te gebruiken voor sociale huurwoningen.

 

Voor de motie stemden: GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en Gezond Burger Verstand

Tegen de motie stemden: VVD, CDA, Gemeentebelangen en Groen Brabant

 

Deze motie is verworpen.

 

Motie startersfonds Oosterhout

Indiener: Gemeentebelangen

Verzoek: te onderzoeken of het mogelijk is om in de gemeente Oosterhout, met name voor startende ondernemers in de binnenstad, financiële ondersteuning in de vorm van een leningfonds te realiseren of te stimuleren en de raad hierover te informeren.

 

Deze motie is ingetrokken in verband met de toezegging van het college de inhoud van de motie over te nemen.

 

Motie niet gebruikte subsidie Theater De Bussel

Indiener: Gemeentebelangen

Verzoek: om de extra kosten die voor een aansprekend evenement als het ‘Sportgala’ gemaakt worden te bekostigen uit het financiële voordeel van Theater de Bussel.

 

Voor de motie stemden: Gemeentebelangen, GroenLinks en Partij van de Arbeid

Tegen de motie stemden: CDA, Groen Brabant, D66, VVD en Gezond Burger Verstand

 

Bij deze motie staken de stemmen. In een volgende vergadering zal hierover opnieuw worden gestemd.

 

Motie onderzoeken ondersteuning Scouting Erasmus

Indiener: Gemeentebelangen

Verzoek: om in gesprek te gaan met de Scouting Erasmus om waar te nemen waar deze vereniging die al 50 jaren zijn grote maatschappelijke waarde voor Oosterhout en de kerkdorpen bewezen heeft, behoefte aan heeft en om ze te faciliteren, zodat onze jeugd in de kwetsbare leeftijd van 5 tot 18 jaar ook in de toekomst nog een beroep op deze scoutinggroep kan doen, Gemeentebelangen is van mening dat dit prima in sport- en accommodatiebeleid past.

 

Deze motie is ingetrokken in verband met de toezegging van het college de inhoud van de motie over te nemen.

 

Motie publieksversie begroting

Indiener: Gezond Burger Verstand

Verzoek: een duidelijke beknopte versie van de begroting te maken en informatie te verstrekken zodat een ieder zijn bijdrage kan leveren.

 

Deze motie is ingetrokken.

 

 

Motie hondenbelasting

Indiener: Gezond Burger Verstand

Verzoek: de hondenbelasting in twee jaar terug te brengen naar nul.

 

Voor de motie stemde: Gezond Burger Verstand

Tegen de motie stemden: Groen Brabant, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, VVD, Gemeentebelangen en CDA

 

Deze motie is verworpen.

 

Motie Living Museum

Indiener: Gezond Burger Verstand

Verzoek: het concept Living museum toe te voegen aan productiehuis Pannenhoef en/of stichting Bock en dit actief onder de aandacht te brengen. Kleine financiële bijdrage voor het opstarten van deze pilot.

 

Deze motie is ingetrokken in verband met de toezegging van het college de inhoud van de motie over te nemen.

 

Motie Bromtol

Indiener: Gezond Burger Verstand

Verzoek: de voorgenomen werkzaamheden aan de Bromtol te staken en in overleg met alle betrokkenen een goede en goedkopere oplossing te creëren.

 

Voor de motie stemden: D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand

Tegen de motie stemden: Groen Brabant, VVD, Gemeentebelangen en CDA

 

Deze motie is verworpen.

 

Motie windmolens Hilleput

Indiener: Gezond Burger Verstand

Verzoek: bij het plaatse van windmolens te onderzoeken of het mogelijk is om deze molens op de Hilleput te plaatsen waardoor er voor Oosterhout groene inkomsten worden gerealiseerd en de overlast voor dommelbergen zoveel mogelijk beperkt wordt.

 

Deze motie is ingetrokken in verband met de toezegging van het college de inhoud van de motie over te nemen.

 

Motie ruimere bloktijden vrij parkeren binnenstad

Indiener: Gezond Burger Verstand

Verzoek: om het betaald parkeren tot 10.00 uur ochtend van maandag tot zaterdag gratis en van maandag tot en met donderdag na 17.00 uur en vrijdag na 20.00 uur gratis parkeren in te voeren.

 

Voor de motie stemden: Groen Brabant en Gezond Burger Verstand

Tegen de motie stemden: D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen, VVD en CDA

 

Deze motie is verworpen.

 

Motie ruimte in personeelsbudget

Indieners: VVD en Gemeentebelangen

Verzoek:

 1. Binnen het personeelsbudget ruimte te maken door taken te schrappen, anders te organiseren of te prioriteren.

 2. Uiterlijk bij de perspectiefnota 2020 de raad voorstellen te doen over ombuigingen op het huidige personeelsbudget van tenminste € 400.000.

 

Voor de motie stemden: VVD en Gemeentebelangen

Tegen de motie stemden: Groen Brabant, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Gezond Burger Verstand en CDA

 

Deze motie is aangenomen.

 

Motie winkels Contreie

Indiener: VVD

Verzoek: te onderzoeken om in de Contreie te komen tot inpassing van kleinschalige winkelfuncties op bijvoorbeeld het Vrachelsplein.

 

Voor de motie stemden: VVD, Gemeentebelangen, CDA, Gezond Burger Verstand (1) en GroenLinks

Tegen de motie stemden: D66, Partij van de Arbeid, Groen Brabant, en Gezond Burger Verstand (2)

 

Deze motie is aangenomen.

 

Motie faciliteiten scoutingverenigingen

Indieners: Partij van de Arbeid en GroenLinks

Verzoek:

 • Inzichtelijk te maken hoe jeugdverenigingen worden gefaciliteerd door de gemeentelijke overheid.

 • Welke aanvullende mogelijkheden er zijn om deze verenigingen financieel te ondersteunen.

 

Deze motie is ingetrokken in verband met de toezegging van het college de inhoud van de motie over te nemen.

 

Motie raadstoezicht op sociaal domein

Indieners: Partij van de Arbeid en GroenLinks

Verzoek:

 • Samen met de raad een voorstel te ontwikkelen waarin de onderdelen kaderstelling, budgetrecht en informatiepositie worden uitgewerkt.

 • Te onderzoeken welke overlegvorm hier het beste bij past.

 

Deze motie is ingetrokken in verband met de toezegging van het college de inhoud van de motie over te nemen.

 

Motie innovatie sociaal domein

Indieners: Partij van de Arbeid en GroenLinks

Verzoek: om voor de zomer van 2019 een innovatie agenda te presenteren aan de raad en de raad te betrekken bij het vormgeven ervan.

 

De motie is ingetrokken in verband met de toezegging van het college de inhoud van de motie over te nemen.

 

BI. 0180375 2e Concernrapportage 2018 en het Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2018

De raad heeft met algemene stemmen kennis genomen van de 2e Concernrapportage 2018. Tevens heeft de raad besloten:

 1. de resultaten vast te stellen van de actualisaties van de grondexploitaties zoals opgenomen in paragraaf 1.2 van het MPG;

 2. De kosten van 2018 voor de extra capaciteit om de uitvoering WMO en Jeugdwet te intensiveren en te verbeteren (€ 268.500) te onttrekken uit de reserve sociaal domein;

 3. De kosten van de modernisering van de website van het sportbedrijf € 7.200, als onderdeel van de doorontwikkeling van de dienstverlening, te onttrekken uit de vrije reserve;

 4. Akkoord te gaan met de overheveling van de gelden voor de Binnenstadsvisie (€ 100.000) van de uitvoeringsplanning 2018 naar 2019;

 5. Akkoord te gaan met het inzetten van de ontvangsten voor het groenfonds (als gevolg van de verkoop van gronden voor appartementen aan het Santrijnpark) binnen de grondexploitatie Santrijn ten behoeve van de inrichting van het Santrijnpark;

 6. de 3e begrotingswijziging vast te stellen op de begroting 2018, conform de bijlage 1 en 2 van het boekwerk van de 2e Concernrapportage 2018.

   

BI. 0180419 Richtlijnen begroting verbonden partijen 2020

De raad heeft met algemene stemmen besloten de beleidsmatige en financiële richtlijnen voor de begrotingen van de verbonden partijen 2020 vast te stellen en de beleidsmatige en financiële richtlijnen voor de begrotingen van de verbonden partijen 2020 in te dienen bij de gemeenschappelijke regelingen.