Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raadsvergadering 3 april 2020 (na beraadslagingen en pro-formastemmingen gehouden op 1 april via video-vergaderen i.v.m. coronacrisis (oorspronkelijke planning: 17 maart 2020)

16-04-2020

Raadsnota ZN 217714 Aanwijzing en beëdiging 1e plaatsvervangend griffier mevrouw J.C.W.M. Rosiers-Goorden

Bij acclamatie heeft de raad besloten, gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van de griffie, mevrouw J.C.W.M. Rosiers-Goorden aan te wijzen als eerste plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad. Zij is daarop beëdigd.

 

Raadsnota ZN185707 Bestemmingsplan Vrachelen Krooneiland, herziening 5 Bij acclamatie heeft de raad besloten het bestemmingsplan Vrachelen Krooneiland, herziening 5 (Vrachelsedijk ong.) met planidentificatienummer NL.IMRO.0826.BSPhz5vrachkroon-ON01 ongewijzigd vast te stellen en voor het bestemmingsplan Vrachelen Krooneiland, herziening 5 (Vrachelsedijk ong.) geen exploitatieplan vast te stellen.

Raadsnota ZN 209424 Bestemmingsplannen Kalix Berna en Galgeveld ten behoeve van snellaadstations voor elektrische auto’s

Bij acclamatie heeft de raad besloten het bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 19 (Kalix Berna)" ongewijzigd vast te stellen en het bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 20 (Galgeveld)" ongewijzigd vast te stellen, geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen voor beide bestemmingsplannen en gelet op de m.e.r.-beoordeling, om voor beide bestemmingsplannen geen milieueffectrapport op te vragen.

 

Raadsnota ZN 213455 Onderzoek rekenkamercommissie opvolging aanbevelingen

Bij acclamatie heeft de raad besloten in raadsnota’s naar aanleiding van de onderzoeken van de rekenkamercommissie voortaan altijd aandacht te besteden aan terugkoppeling, na een gepaste termijn, van de stand van zaken ten aanzien van de opvolging van overgenomen aanbevelingen; daarbij standaard uit te gaan van een terugkoppeling middels een raadsinformatiebrief van het college over de stand van zaken ten aanzien van de opvolging van overgenomen aanbevelingen 1 jaar na het betreffende raadsbesluit; deze terugkoppeling op te nemen op de termijnagenda van de raad; de rekenkamercommissie en het college op te roepen gevolg te geven aan de aanbevelingen uit de rapportage die aan hen zijn gedaan; de rekenkamer-commissie en het college te verzoeken om de raad na het rekenkamercommissie-onderzoek 2021 (dus na twee onderzoeken) te informeren over de opvolging van de aanbevelingen uit de rapportage die aan hen zijn gedaan en de verzochte terugkoppeling toe te voegen aan de termijnagenda van de raad met als afdoeningstermijn december 2021.

 

Raadsnota ZN 211836 7e wijziging GR Belastingsamenwerking

Bij acclamatie heeft de raad besloten het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) en geen wensen en bedenkingen ter kennis te stellen aan het bestuur van de    Belastingsamenwerking West-Brabant. Daarmee wordt voor de deelname aan de werkgeversvereniging door de Belastingsamenwerking West-Brabant voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 64a Wet gemeenschappelijke regelingen.

 

Raadsnota ZN 209342 Wijziging in de tarieventabel van de Legesverordening Oosterhout 2020

Met algemene stemmen heeft de raad besloten, gezien de uitbreiding met de feestdagen waarop in Oosterhout getrouwd kan worden, de wijziging in de tarieventabel van de Legesverordening 2020 met de uitbreiding van de feestdagen tussen 9.00 en 19.00 uur voor € 864 vast te stellen.

 

Raadsnota ZN 211677 Herontwikkeling Arendsplein

Met stemmen voor van CDA, Gemeentebelangen, VVD, GBV en D66, heeft de raad besloten de stedenbouwkundige visie Arendsplein d.d. 14 februari 2020 geamendeerd vast te stellen als basis voor het nog op te stellen bestemmingsplan, de kostenverdeling en methodiek grondwaardebepaling vast te stellen als basis voor de nog op te stellen anterieure overeenkomst met betrokken partijen ten einde uitvoering te geven aan de nota kostenverhaal, de door het college ten aanzien van bijlage 2 (kostenverdeling en methodiek grondwaardebepaling) opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen tot het moment dat voor deze locatie een anterieure overeenkomst met een ontwikkelende partij is gesloten en een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan en uitvoeren van vervolgonderzoeken, te dekken uit de vrije reserve.

 

De VVD en Gemeentebelangen dienden een amendement (12A1) in om de stedenbouwkundige visie en bijbehorende tekeningen te wijzigen in die zin dat de Verlengde Gasstraat geschikt gemaakt wordt voor tweerichtingsverkeer. Dit amendement is aangenomen met de stemmen voor van Gemeentebelangen, VVD, GBV en D66.

 

De PvdA diende een motie (12M1) in waarin het college verzocht wordt bij de uitwerking van het bestemmingsplan Arendsplein af te wijken van de nota parkeernormen en een norm te hanteren van maximaal 0,75. Deze motie is verworpen met de stem voor van PvdA.

 

Raadsnota ZN 201222 Initiatiefvoorstel Gezond Burger Verstand inzake voorbereidingsbesluit buitengebied i.v.m. opstellen nieuwe visie op buitengebied

Deze raadsnota is bij acclamatie doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering.

 

Raadsnota ZN 189784 Vervanging Selectieve toegang binnenstad Oosterhout

Deze raadsnota is bij acclamatie doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering.

 

Raadsnota ZN 196759 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

Deze raadsnota is bij acclamatie doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering.

 

Raadsnota ZN 211825 Ontwikkeling Lievenshove

Met de stem tegen van de PvdA heeft de raad een geamendeerd besluit genomen tot verdeling van de (eventuele) winst op de ontwikkeling van de locatie Lievenshove met de WBO-gemeenten, onder voorwaarde dat: WBO-gemeenten zich volledig conformeren aan de invulling zoals de gemeenteraad van Oosterhout dit wenst, zonder enige vorm van inhoudelijke inmenging van andere gemeenten; 20% van de (eventuele) winst op deze exploitatie op voorhand van de verdeling wordt uitgezonderd, als risicopremie voor de gemeente Oosterhout; de (eventuele) winst niet aan individuele WBO-gemeenten wordt uitbetaald, maar in een nieuw te vormen centraal WBO-budget voor innovatie/transformatie van jeugdzorg wordt gestort en aan het einde van de looptijd van deze ontwikkeling, op grond van algemeen geldende  wetgeving / richtlijnen, door de accountant van de gemeente Oosterhout getoetst wordt wat het resultaat van deze ontwikkeling bedraagt.

 

GroenLinks, Gemeentebelangen, CDA en GBV dienden een amendement (16A1) in met de toevoeging dat de eventuele winstdeling die de gemeente Oosterhout conform de ontwikkeling in het nieuw te vormen centrale WBO-budget stort, gemaximeerd wordt tot het aandeel in het verlies van Juzt dat de WBO-gemeenten die participeren in de geldleningen aan Juzt, hebben geleden. Dit amendement is aangenomen met een stem tegen van de PvdA.

 

Motie ‘vreemd aan de orde’ pand Zandheuvel 49

GBV, GroenLinks en Gemeentebelangen dienden een motie ‘vreemd aan de orde’ in waarin het college wordt verzocht de voorgevel van het pand Zandheuvel 49 te behouden in het straatbeeld en dit vast te leggen in de verkoopvoorwaarden. Deze motie ‘vreemd aan de orde’ is aangenomen met een stem tegen van Groen Brabant.

 

Motie ‘vreemd aan de orde’ inzake gebruik glyfosaat

GroenLinks, Gemeentebelangen en D66 dienden een motie ‘vreemd aan de orde’ in waarin het college wordt verzocht om met onmiddellijke ingang een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende stoffen, zoals Roundup, op te leggen aan de pachters van gemeentelijke gronden, overeenkomstig hetgeen nu is toegestaan, volgens de uitspraak van de Centrale grondkamer van 5 maart 2020, bij eenjarige pachtcontracten; en in gesprek te gaan met pachters met langere pachtovereenkomsten om tot afspraken te komen, die ertoe leiden dat onkruid op een milieuvriendelijke manier bestreden wordt. Deze motie ‘vreemd aan de orde’ is aangenomen met één stem tegen van GBV.