Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raadsvergadering 23 oktober 2018

24-10-2018

Lijst ingekomen stukken

De raad heeft bij acclamatie besloten de geheimhouding ten aanzien van twee brieven van de lijst ingekomen stukken bekrachtigd.

 

Raadsnota BI.0180378 Vaststellen Toekomstvisie Oosterhout 2030

De raad heeft met de stem tegen van Groen Brabant besloten de Toekomstvisie Oosterhout 2030 vast te stellen.

Met de Toekomstvisie Oosterhout 2030 beschikt Oosterhout over een gemeenschappelijk gedragen beeld van de ontwikkeling van onze gemeente op de middellange termijn. De Toekomstvisie is opgesteld in een interactief proces, waaraan – naast collegeleden en gemeentelijk medewerkers – ook inwoners, raadsleden, externe experts en stakeholders hebben deelgenomen. Dit proces is mede inhoudelijk gevoed door het rapport “De Staat van Oosterhout”, een beschrijving van het DNA van onze gemeente, dat een aantal belangrijke uitdagingen voor onze toekomst schetst.

 

Raadsnota BI.0180425 Toekomst lokale omroep

De raad heeft met de stemmen tegen van VVD, CDA, D66 en Groen Brabant besloten overeenkomstig scenario 2 de ORTS een extra financiële bijdrage te verstrekken van € 18.000 voor 2018 en € 46.000 extra voor 2019.

Met dit scenario wordt de ORTS in staat gesteld om op de korte termijn te blijven voldoen aan haar financiële verplichtingen. Vervolgens wordt hiermee voor 2019 de mogelijkheid aan de ORTS geboden om zich als organisatie verder te ontwikkelen. Dit is echter wel onder voorwaarde dat er een outputcontract wordt gesloten, zodat de gemeente ook mede kan sturen op de effectiviteit en doelmatigheid van de besteding van de gelden.

 

Gezond Burger Verstand diende een motie in waarin:

  1. het bestuur van de ORTS wordt verzocht om samenwerking te gaan zoeken met bijvoorbeeld scholen en meer in het bijzonder de opleiding mediavormgeving van het Radiuscollege in Breda/kunstacademie St. Joost in Breda/St. Lucas in Boxtel, om samen een project op te starten en leerlingen de kans te geven om stage te lopen;

  2. het college wordt verzocht om een gedeelte van het budget te oormerken voor dit doel (onderdeel outputcontract) en de ORTS te ondersteunen in hun hulpvraag om stagiaires vernieuwende projecten te laten bedenken en uitvoeren, en uiterlijk in april 2019 de bereikte resultaten te laten rapporteren.

 

Deze motie is met de stemmen voor van Gezond Burger Verstand verworpen.

 

GroenLinks diende samen met Gemeentebelangen een motie in waarbij het college wordt verzocht voor de zomer van 2019 een beleid op te stellen met input van de gemeenteraad waaraan de raad en college geldaanvragen aanvullend op de wettelijke bekostiging van de lokale omroep kunnen toetsen.

 

Deze motie is aangenomen met de stemmen tegen van Groen Brabant, VVD en CDA.

 

Raadsnota BI.0180402 Voorstel tot zesde wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

De raad heeft bij acclamatie besloten het college toestemming te verlenen in te stemmen met de door het bestuur van de BWB voorgestelde zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de BWB en ingestemd met de 1e en 2e begrotingswijzing Belastingsamenwerking West-Brabant 2018. Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

 

Raadsnota BI.0180357 Vaststelling verordening parkeerbelastingen 2019

De besluitvorming over deze raadsnota is uitgesteld naar de volgende raadsvergadering, op 31 oktober 2018.