Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raadsvergadering 22 januari 2019

23-01-2019

Raadsnota BI.0180537 Marktverordening 2019

De raad heeft met algemene stemmen besloten de Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Oosterhout 2019 vast te stellen.

 

Raadsnota BI.0180574 1e begrotingswijziging 2019 BWB – uitbreiding taken Breda

De raad heeft bij acclamatie besloten de 1e begrotingswijziging  2019 van de Belastingsamenwerking West-Brabant vast te stellen. Tevens heeft de raad besloten de Belastingsamenwerking West-Brabant op te dragen om met een onderbouwde berekening te komen voor de verdeling van het voordeel voor de deelnemers. Deze berekening moet beschikbaar zijn voor het opstellen van de begroting 2020.

 

Raadsnota BI.0180516 Vestiging voorkeursrecht (Wvg) gebied Lievenshove

De raad heeft met de stemmen tegen van Gezond Burger Verstand besloten om:

  1. Percelen, gelegen in het gebied “Lievenshove”, aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer 18.1354-GPL en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van de openbare registers van het kadaster van (volledig bijgewerkt t/m) 9 oktober 2018.

  2. De in punt 1 genoemde percelen, gelegen in het gebied “Lievenshove”, worden aangewezen om de realisering van de toegedachte bestemming “Wonen, verkeer, groen en recreatie” zeker te stellen.

  3. Dit besluit is genomen ter bestendiging van het besluit van 5 november 2018 van het college van de gemeente Oosterhout, welk besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft.

 

Dit besluit heeft een werkingsduur heeft van ten hoogste drie jaar. Voor afloop van deze looptijd wordt overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie c.q. bestemmingsplan. Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant van 23 januari 2019 en voorts kenbaar gemaakt overeenkomstig de Wet voorkeursrecht gemeenten en door registratie in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) zodat met ingang van 24 januari 2019 het voorkeursrecht rechtskracht heeft.

 

GroenLinks diende samen met Partij van de Arbeid een motie in waarin het college wordt verzocht de raad proactief te consulteren over gewenste ontwikkeling van het toekomstig plangebied. Indien bij de invulling van het gebied gekozen wordt voor een functie wonen, een plan op te stellen waarbij minimaal 50% van de te bouwen woningen in de sociale huursector valt.

 

Deze motie is verworpen met de stemmen voor van GroenLinks en de Partij van de Arbeid.

 

Motie vuurwerk

GroenLinks diende samen met de Partij van de Arbeid een motie in waarin het college wordt verzocht:

  1. Bij de jaarwisseling 2019-2020 te komen tot de aanwijzing van de meest kwetsbare en gevoelige locaties in de gemeente Oosterhout, zoals rondom de verzorgings- en verpleegcentra en concentraties van ouderenwoningen, waar het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken ter voorkoming van gevaar, schade en overlast voor de omgeving.

  2. Te onderzoeken of het aantal locaties, dat voor de jaarwisseling 2019-2020 wordt aangewezen, bij de daarop volgende jaarwisseling(en) kan worden uitgebreid met andere kwetsbare en/of gevoelige locaties, waarvoor een vuurwerkverbod zal gelden.

  3. Te onderzoeken of daarmee ook een door de gemeente aan te bieden centrale vuurwerkshow in beeld moet gaan komen.

  4. Aan de raad de uitkomsten van bedoeld onderzoek te rapporteren.

 

Deze motie is ingetrokken in verband met een toezegging van het college.