Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raadsvergadering 21 mei 2019

27-05-2019

Een commissie uit de raad, bestaande uit de heren Schuurmans als voorzitter en de heren Van Ginneken en Wesel als leden, heeft het onderzoek uitgevoerd van de geloofsbrieven van de heer Ad Jespers. Deze onderzoekscommissie heeft tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2019 verslag uitgebracht van haar bevindingen, op basis waarvan de gemeenteraad vervolgens besloot tot zijn toelating.

 

Hierna vond de beëdiging van de heer Jespers plaats.

 

Raadsnota ZN.172764 Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)”
De raad heeft bij acclamatie besloten

 1. Het bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)” ongewijzigd vast te stellen, zoals ook weergegeven in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte toelichting, verbeelding en regels.
 2. Voor het bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)” geen exploitatieplan vast te stellen.

Raadsnota ZN.181184 Kostenbeheersingsmaatregelen Wmo Fase II
De raad heeft met de stemmen tegen van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand besloten akkoord te gaan met een zestal beheersmaatregelen, te weten:

 • nieuw contract hulp bij het huishouden
 • uitbreiden scootmobielpool als algemene voorziening
 • mantelzorgwaardering omzetten naar activiteit
 • integraal cursusaanbod kwetsbare burgers
 • onafhankelijke cliëntondersteuning anders financieren
 • taakstelling OPC Surplus

 

Voorts heeft de raad kennis genomen van het besluit van het college om een derde fase van kostenbeheersing te starten.

Over de volgende amendementen en motie is als volgt gestemd.

 

Amendement behoud standaard scootmobiel als maatwerkvoorziening
Indiener: GroenLinks
Wijziging: schrappen van beheersmaatregel 2 ‘uitbreiden scootmobielpool als algemene voorziening’
 

Voor het amendement stemden: GroenLinks, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand
Tegen het amendement stemden: Groen Brabant, D66, VVD, CDA en Gemeentebelangen

Het amendement is verworpen.


Amendement behoud mantelzorgwaardering
Indieners: GroenLinks en Gezond Burger Verstand
Wijziging: schrappen van beheersmaatregel 3 ‘mantelzorgwaardering omzetten naar activiteit’

Voor het amendement stemden: GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA en Gezond Burger Verstand.
Tegen het amendement stemden: Groen Brabant, D66, VVD en Gemeentebelangen

Het amendement is verworpen.


Amendement behoud mantelzorgwaardering
Indiener: CDA
Wijziging: de voorgestelde bezuiniging onder nummer 3 van het voorstel op te schorten tot in een zero-based begrotingsanalyse van de Wmo-kosten gezocht kan worden naar een alternatief van de voorgestelde bezuiniging en besloten kan worden over een eventuele vervanging ervan.

Voor het amendement stemden: CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid
Tegen het amendement stemden: Groen Brabant, D66, Gezond Burger Verstand, VVD en Gemeentebelangen

Het amendement is verworpen.

Motie Wmo-gebruik door mensen met voldoende middelen
Indiener: CDA
Verzoek: naar een vriendelijke en juridisch verantwoorde manier te zoeken om kapitaalkrachtigen te ontmoedigen van Wmo-voorzieningen, zoals Hulp bij de Huishouding, gebruik te maken.

Voor de motie stemden: CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid
Tegen de motie stemden: Gemeentebelangen, VVD, Groen Brabant, D66 en Gezond Burger Verstand

De motie is verworpen.
 


Raadsnota ZN.180448 Vaststelling mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit
De raad heeft besloten de mobiliteitsvisie Oosterhout gewijzigd vast te stellen.

Over de volgende amendementen is als volgt gestemd:

Amendement regionale bereikbaarheid en mobiliteitstafel 
Indieners: VVD en Gemeentebelangen
Wijziging:
Op pagina 64 wordt een nieuwe paragraaf ingevoerd voor “snelfietsroutes”:

Regionale bereikbaarheid Breda-Oosterhout: uit de analyse blijkt dat zowel Breda (problematiek noordelijke rondweg) als Oosterhout (verkeersafwikkeling zuidwestzijde) een opgave hebben om de (regionale) bereikbaarheid te verbeteren. Vanwege de groei van beide steden is het belang van dat de infrastructuur “meegroeit”. Nieuwe infrastructuur en aanpassingen van bestaande infrastructuur zijn daarbij zeker denkbaar.
Om tot een regionale oplossing te komen wordt samen met de gemeente Breda, de provincie en wijk- en belangengroepen een “mobiliteitstafel” ingericht. Doel daarvan is het gezamenlijk zoeken en uitwerken van oplossingen zodat de bereikbaarheid van Oosterhout nu en in de toekomst verbetert.

Op pagina 68 en 107 wordt de kaart aangepast in die zin dat aan de zuidwest zijde van de gemeente het woord “oplossing bereikbaarheid regio Oosterhout-Breda” opgenomen wordt.

Op pagina 70 wordt in de tabel bij doelstellingen onder bereikbaarheid opgenomen:

Regionaal bereikbaar:

Mobiliteitstafel bereikbaarheid Breda-Oosterhout

Op pagina 71 wordt aan de alinea “Verminderen kwetsbaarheid wegennet zuidwestzijde stad” de volgende zin toegevoegd: “om de bereikbaarheid van de zuidwest zijde van de stad te verbeteren wordt samen met partijen gezocht naar oplossingen. Hiervoor wordt een “mobiliteitstafel” opgericht.

Op pagina 103 wordt aan de voorlaatste alinea van paragraaf 7.1.1. de volgende zin toegevoegd: “Om de bereikbaarheid van de zuidwest zijde van de stad te verbeteren wordt samen met partijen gezocht naar oplossingen. Hiervoor wordt een “mobiliteitstafel” opgericht.

Op pagina 105 wordt de volgende opgave B4 hernoemd: De regionale bereikbaarheid van Breda en Oosterhout (kwetsbaarheid zuidwestzijde) verbeteren.

Voor het amendement stemden: VVD en Gemeentebelangen
Tegen het amendement stemden: Groen Brabant, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Gezond Burger Verstand en CDA

Het amendement is aangenomen.
 


 Amendement Oude Veerseweg
Indieners: VVD en Gemeentebelangen
Wijziging: Op pagina 73 wordt de paragraaf “De Oude Veerseweg / Oosterhoutseweg” vervangen door:

“De Oude Veerseweg / Oosterhoutseweg: deze weg heeft nu de status van verkeersgebied (80 km/u). Vanwege de doorstroming van het openbaar vervoer (lijn 326 en de Brabantliner) en de functie als verbindingsweg tussen Raamsdonksveer en Oosterhout is het goed deze functie te behouden. Voor fietsers wordt onderzocht welke verkeersmaatregelen bij de weg, of elders, getroffen kunnen worden”.

Op pagina 80 wordt de “Oude Veerseweg / Oosterhoutseweg” geschrapt en de kaarten in de mobiliteitsvisie worden aangepast zodat de Oude Veerseweg / Oosterhoutseweg als verkeersgebied opgenomen wordt.

Voor het amendement stemden: VVD, Gemeentebelangen, D66 en Gezond Burger Verstand
Tegen het amendement stemden: Groen Brabant, GroenLinks, Partij van de Arbeid en CDA

Het amendement is aangenomen.
 


Amendement Vondellaan
Indieners: VVD en Gemeentebelangen
Wijziging: Op pagina 74 onder de paragraaf Dommelbergenweg de volgende alinea in te voeren:

Vondellaan: deze weg is momenteel ingericht als weg met een verkeersfunctie. Ook bij de (gedeeltelijke) reconstructie van de weg wordt de weg als 50 km-uur weg ingericht. De functie en het karakter van de Vondellaan maken dat een verkeersfunctie (50 km/u) meer voor de hand ligt dan de huidige classificatie als verblijfsgebied.

De kaarten in de mobiliteitsvisie worden aangepast zodat de Vondellaan als verkeersgebied opgenomen wordt.

Voor het amendement stemden: VVD, Gemeentebelangen, GroenLinks en Gezond Burger Verstand
Tegen het amendement stemden: Groen Brabant, D66, Partij van de Arbeid en CDA

Het amendement is aangenomen.

 

Amendement spoor Dorst
Indieners: Gemeentebelangen en VVD
Wijziging:   

 • paragraaf 3.4.3 onder het kopje leefbaarheid als volgt aanvullen:  
  “Door de gemeente Oosterhout wordt in overleg met de gemeente Gilze en Rijen, Oisterwijk, ProRail, de Nederlandse Spoorwegen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat frequent ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd om te komen tot vermindering van de overlast van trillingen en geluid en zodoende te komen tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.”
 • de huidige tekst over de spoorwegovergang (op pagina 11) naar paragraaf 3.4.3 verplaatsen.
 • op pagina 55 van de mobiliteitsvisie, laatste bullit, eerste regel tussen “worden” en “geen” in te voegen: “buiten de overlast van het spoor bij Dorst”.

Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

 

Amendement robuustheid wegennet
Indiener: VVD
Wijziging: Op pagina 111 opgave B7 Verbeteren robuustheid wegennet toevoegen

Voor het amendement stemden: VVD en Gemeentebelangen
Tegen het amendement stemden: Groen Brabant, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Gezond Burger Verstand en CDA

Het amendement is aangenomen.

 

Het geamendeerde voorstel is vervolgens met de stemmen voor van D66, Gemeentebelangen, VVD en CDA aangenomen.

 

Over de moties is als volgt gestemd:

 

Motie groslijst / prioriteitenlijst / uitvoeringsagenda
Indieners: Gemeentebelangen en VVD
Verzoek: bij het opstellen van de groslijst en vervolgens bij het opstellen van de prioriteitenlijst en verder bij de vertaling van de prioriteitenlijst naar de uitvoeringsagenda de twee benoemde knelpunten (Lage Molenpolderweg en Ketenbaan) worden opgenomen met een hoge score.

Voor de motie stemden: Gemeentebelangen en VVD
Tegen de motie stemden: Groen Brabant, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Gezond Burger Verstand en CDA

De motie is aangenomen.

 

Motie geluids-, licht- en fijnstofoverlast
Indiener: Gezond Burger Verstand
Verzoek: de uitvoering van de werkzaamheden pas uit te voeren als de geluids- en lichtoverlast en de overlast van fijnstof tot een acceptabel niveau gegarandeerd kan worden, dit in overleg met de bewoners.

Voor de motie stemden: Gezond Burger Verstand, Groen Brabant en GroenLinks
Tegen de motie stemden: D66, Partij van de Arbeid, CDA, Gemeentebelangen en VVD

De motie is verworpen.
 

Motie ontsluiting Statendamweg
Indiener: Gezond Burger Verstand
Verzoek: een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een ontsluiting via de Statendamweg en de kosten in beeld te brengen en daarnaast de reconstructie van de Bromtol op te schorten tot deze mogelijkheid en kosten bekend zijn.

Voor de motie stemden: Gezond Burger Verstand, Groen Brabant en Partij van de Arbeid
Tegen de motie stemden: D66, GroenLinks, CDA, Gemeentebelangen en VVD

De motie is verworpen.

Motie fietsbrug Vrachelen
Indiener: Gezond Burger Verstand
Verzoek: op korte termijn te komen met een voorstel om de fietsbrug (Vrachelen) ook werkelijk te realiseren.

Voor de motie stemden: Gezond Burger Verstand, Groen Brabant en Partij van de Arbeid
Tegen de motie stemden: D66, GroenLinks, CDA, Gemeentebelangen en VVD

De motie is verworpen.
 


Motie fietsoversteek Houthaven
Indiener: Gezond Burger Verstand
Verzoek: met onmiddellijke ingang opdracht te geven om een fietsoversteek aan te leggen aansluitend op het fietspad vanuit de wijk Houthaven tegelijkertijd met de andere noodzakelijke werkzaamheden.

Voor de motie stemden: Gezond Burger Verstand, GroenLinks, D66, Groen Brabant en Partij van de Arbeid
Tegen de motie stemden: CDA, Gemeentebelangen en VVD

De motie is verworpen.Raadsnota ZN.180843 Nota parkeernormen 2019
De raad heeft besloten de 'Nota Parkeernormen 2019' gewijzigd vast te stellen en deze te gaan gebruiken als toetsingsinstrument bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voor het thema parkeren. Tevens heeft de raad kennis genomen van het komende onderzoek naar de wijze waarop de Parkeerverordening 2005 en de beleidsregels inzake het verstrekken van parkeervergunningen zullen worden afgestemd op de Nota Parkeernormen 2019.

Over de volgende amendementen is als volgt gestemd:
 

Amendement intrekken oude parkeernormen
Indieners: VVD, Gemeentebelangen en Gezond Burger Verstand
Wijziging:

 1. De 'Nota Parkeernormen 2019' vast te stellen en deze per 1 juni 2019 te gaan gebruiken als toetsingsinstrument bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voor het thema parkeren.
 2. De nota ‘Stilstaan in de toekomst; Parkeerbeleid op de middellange termijn (2020)’ zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2009 in te trekken per 1 juni 2019.

Voor het amendement stemden: VVD, Gemeentebelangen, Gezond Burger Verstand, Groen Brabant, D66 en GroenLinks
Tegen het amendement stemden: CDA en Partij van de Arbeid

Het amendement is aangenomen.

 

Amendement ontbreken fietsparkeernormen
Indieners: VVD, Gemeentebelangen en Gezond Burger Verstand
Wijziging: In bijlage 4 in de lege cellen onder “parkeernormen fiets” op te nemen: “maatwerk, per ontwikkeling bepalen”.

Voor het amendement stemden: VVD, Gemeentebelangen, Gezond Burger Verstand, Groen Brabant, D66, CDA en GroenLinks
Tegen het amendement stemde: Partij van de Arbeid

Het amendement is aangenomen.

 

Amendement parkeernormen buiten het centrum
Indieners: VVD, Gemeentebelangen en Gezond Burger Verstand
Wijziging:

 • In bijlage 4 de parkeernorm binnen de functie “wonen” in “overig gebied” als volgt aan te passen: 2,1 wordt 2,6, 1,9 wordt 2,5 en 1,7 wordt 2,3.
 • In bijlage 2 de parkeernorm binnen de functie “wonen” in “overig gebied” als volgt aan te passen: 2,1 wordt 2,6, 1,9 wordt 2,5 en 1,7 wordt 2,3.

Voor het amendement stemden: VVD en Gezond Burger Verstand
Tegen het amendement stemden: Gemeentebelangen, CDA, Groen Brabant, D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid

Het amendement is verworpen.

 

Amendement verlichten bestaande parkeerdruk
Indieners: VVD en Gezond Burger Verstand
Wijziging: in de ‘Nota Parkeernormen 2019’ onderstaande nieuwe paragraaf 4.3 toe te voegen:

 

4.3 Verlichten bestaande parkeerdruk

Voor het bepalen van de benodigde parkeerplaatsen wordt alleen rekening gehouden met de parkeervraag als gevolg van de nieuwe ontwikkeling. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in bestaande woonomgevingen kan soms sprake zijn van parkeerdruk omdat een wijk met een veel lagere parkeernorm is ontwikkeld. Hoewel dan een nieuw plan voldoet aan de hoeveelheid parkeerplaatsen, kan in praktijk parkeerdruk ontstaan. Om hier bij ontwikkelingen in bestaande wijken rekening mee te houden wordt aan de voorkant bekeken of er parkeerdruk is. Bij de uitwerking van de parkeeroplossing kan het een optie zijn om extra parkeerplaatsen aan te leggen in het plan zodat de parkeerdruk verlicht wordt. Dit kan de ruimtelijke kwaliteit van de bestaande omgeving verbeteren en parkeeroverlast verminderen.

Voor het amendement stemden: VVD en Gezond Burger Verstand
Tegen het amendement stemden: CDA, Gemeentebelangen, Groen Brabant, D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid

Het amendement is verworpen.

 

Amendement parkeernormen centrum
Indieners: CDA, VVD en Gezond Burger Verstand
Wijziging:

 • In bijlage 4 de parkeernorm binnen de functie “wonen” in het centrum als volgt aan te passen: 1,4 wordt 1,7; 1,3 wordt 1,5 en 1,1 wordt 1,3.
 • In bijlage 2 de parkeernorm binnen de functie “wonen” in het centrum als volgt aan te passen: 1,4 wordt 1,7; 1,3 wordt 1,5 en 1,1 wordt 1,3.

Voor het amendement stemden: CDA, VVD en Gezond Burger Verstand
Tegen het amendement stemden: Gemeentebelangen, Groen Brabant, D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid

Het amendement is verworpen.

 

Het geamendeerde voorstel is vervolgens met de stemmen tegen van VVD, Gezond Burger Verstand en Groen Brabant aangenomen.

 

Raadsnota ZN.172195 Raadsvoorstel tot het nemen van een (herstel)besluit in verband met het eerder vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Everdenberg-Oost’
De raad heeft met de stemmen tegen van Gezond Burger Verstand besloten:

 1. ter aanvulling en herstel van het besluit d.d. 12 december 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Everdenberg – Oost’ het volgende onderdeel toe te voegen aan artikel 3, lid 3.5.6 van de regels van dat bestemmingsplan:
  d.  Het gebruik van de gronden en opstallen binnen deze bestemming voor de doeleinden, zoals genoemd in lid 3.1, is uitsluitend toegestaan, nadat een aansluiting van dit bedrijventerrein op de N629 ter hoogte van dit bedrijventerrein is gerealiseerd en vervolgens in stand wordt gehouden. 
 2. paragraaf 8.1.3 ‘Vaststelling’ van de toelichting behorende bij dit bestemmingsplan aan te vullen met een passage over het gevoerde proces van de bestuurlijke lus.
 3. artikel 3.2.3, sub b, onder 3, zodanig te corrigeren, dat het als volgt komt te luiden: 
  De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, die ten dienste staan van het bedrijfsproces mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ is aangegeven.

 

Raadsnota ZN.180360 Garantstelling camerabeveiliging bedrijventerreinen SBBO
De raad heeft met de stem tegen van de Partij van de Arbeid besloten aan de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout een garantstelling te verlenen voor een door haar aan te trekken lening van € 250.000,--.

 

Raadsnota ZN.181241 Beleidskader lokale omroep
De raad heeft met de stemmen tegen van Groen Brabant, D66, Gezond Burger Verstand en de VVD besloten:

 1. De beleidskaders voor de lokale omroep vast te stellen waarop geldaanvragen bovenop de wettelijke bekostiging getoetst kunnen worden.
 2. De ‘Lokale omroep’ aan te merken als nieuw beleid en dekking van maximaal € 40.000,- te zoeken in de begroting bij de perspectiefnota 2020 voor de aanvullende bijdrage van de gemeente Oosterhout voor de lokale omroep.

Over het amendement en de motie is als volgt gestemd:

Amendement beleidskader lokale omroep
Indieners: VVD, Gezond Burger Verstand, Groen Brabant en D66
Wijziging: het gestelde onder punt 2 van het voorstel te laten vervallen.

Voor het amendement stemden: VVD, D66, Groen Brabant en Gezond Burger Verstand
Tegen het amendement stemden: Gemeentebelangen, CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid

Het amendement is verworpen.

 

Motie Mediaplatform
Indieners: VVD en Gezond Burger Verstand
Verzoek: nog dit jaar samen met daarvoor in aanmerking komende partijen een verkenning uit te voeren naar de kansen die het realiseren van een dergelijk mediaplatform, onder beheer van de bibliotheek, de Oosterhouters biedt om te bouwen aan hun gemeente.

Voor de motie stemden VVD, Gezond Burger Verstand, D66 en Groen Brabant
Tegen de motie stemden: GroenLinks, Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen en het CDA

De motie is verworpen.

 

Motie Bergsebaan
VVD diende samen met Gemeentebelangen een motie in waarin het college wordt verzocht:

 1. De reconstructie van de Bergsebaan uit te voeren met dien verstande dat:
  a. de Bergsebaan waar mogelijk verbreed wordt zonder dat dit leidt tot de extra kap van bomen zodat voor de tijd dat er nog geen vrijliggend fietspad is er een veiligere verbinding ontstaat;
  b. de fietssuggestiestroken niet in rood uitgevoerd worden om verwarring te voorkomen als er een vrijliggend fietspad gerealiseerd wordt in de toekomst;
 2. De optie van een vrijliggend fietspad langs de Bergsebaan uit te werken, in procedure te brengen (waaronder het bestemmingsplan) en de raad een voorstel te doen tot wijziging van het bestemmingsplan en het benodigde krediet.

Voor de motie stemden: VVD, Gemeentebelangen, CDA (1) en Gezond Burger Verstand (1)
Tegen de motie stemden: Groen Brabant, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Gezond Burger Verstand (2) en CDA (2).

De motie is aangenomen, waarbij mevrouw Broekhoven de aantekening heeft gemaakt dat zij tegen de motie is maar per abuis de verkeerde stemknop heeft ingedrukt.