Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raadsvergadering 21 januari 2020

22-01-2020

Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
Bij het vaststellen van de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven heeft de gemeenteraad de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen bij de brief van het college van 13 december 2019 aan de raad over de “overeenkomst tot geldlening ten behoeve van zorgoverdracht Juzt” bekrachtigd.

 

 

Raadsnota ZN 197761 Controleprotocol en normenkader 2019
Bij acclamatie heeft de raad het controleprotocol en normenkader 2019 ten behoeve van de accountantscontrole 2019 vastgesteld.

 

 

Raadsnota ZN 198458 Vaststelling van de ROEB-lijst 2020
Bij acclamatie heeft de raad de ROEB-lijst 2020, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2020 vastgesteld.

 

 

Raadsnota ZN 199156 Wijkgericht werken
Bij acclamatie heeft de raad, op verzoek van het college, besloten de raadsnota Wijkgericht werken van de agenda af te voeren.

 

 

Raadsnota ZN 152876 Grondaankoop van stichting Juzt locatie Lievenshove
Met algemene stemmen heeft de raad besloten de percelen kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie N, nummers 1857, 2258, 2347, 2350, 2352, 2353, totaal groot 04.66.25 ha (locatie Lievenshove) onder voorwaarden en voorbehouden voor een bedrag van € 2.500.000,- excl. bijkomende kosten aan te kopen. En de voor de aankoop benodigde gelden ad € 3.500.000,- ter beschikking te stellen en te activeren op de balans onder de materiële vaste activa binnen de functie grondexploitatie. In dit bedrag zijn tevens de kosten opgenomen voor sloop en asbestverwijdering en het uitwerken van een plan.

 

 

Motie ‘vreemd aan de orde’ van GroenLinks, PvdA, Gezond Burger Verstand en D66 inzake bestrijding eikenprocessierups
Met 1 stem tegen van Groen Brabant heeft de raad een motie ‘vreemd aan de orde’ van GroenLinks, PvdA, Gezond Burger Verstand en D66 aangenomen. In de motie wordt het college verzocht om zo snel als mogelijk over te gaan tot het plaatsen van nestkastjes bij de bomen die in 2018 en 2019 zijn behandeld met Xentari en deze plaatsing te laten verlopen volgens de aanbevelingen van de vogelbescherming (in hun brief van september 2019), om organisch nestmateriaal ter beschikking te stellen om mezensterfte te voorkomen en dit gratis aan inwoners van Oosterhout te verstrekken.