Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2019

04-07-2019

Raadsnota ZN184058 Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2018
De raad heeft met algemene stemmen besloten het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast te stellen.

 

Raadsnota ZN184364 Resultaatbestemming jaarrekening 2018
De raad heeft met de stemmen tegen van Partij van de Arbeid en GroenLinks besloten het negatieve rekeningresultaat 2018 van € 257.818 als volgt te dekken:

  • De bestemmingsreserve sociaal domein bedraagt per 31/12/2018  € 6.179.333.  Rekening houdend met de nog openstaande claims op basis van eerdere besluitvorming bedraagt de vrije ruimte in de bestemmingsreserve  € 3.253.308. Deze vrije ruimte wordt ingezet ter dekking van het negatieve rekeningresultaat voor het sociaal domein. 
  • Aan de vrije reserve wordt middels de saldobestemming een bedrag van € 119.470 toegevoegd voor de saldobestemmingen ‘Klijnsmagelden’, ‘budget voor personen met een handicap’ en ‘kwaliteitsimpuls voor de binnenstad’.
  • Daarnaast wordt het restant van de resultaatbestemming, zijnde € 2.813.020, in de vrije reserve gestort. Dit gedeelte is niet gelabeld. 
  • Aan de reserve bedrijfsvoering wordt middels saldobestemming een bedrag van € 63.000 toegevoegd, zijnde het positief resultaat op het PBS over het jaar 2018.

De Partij van de Arbeid diende een amendement in om het negatief rekeningresultaat 2019 ad € 257.818 te dekken uit de vrije reserve, het resultaat PBS  2018 € 63.000 te storten in de reserve bedrijfsvoering, en voorts de volgende posten te dekken uit de vrije reserve:
a. Klijnsmagelden ad € 26.000
b. Budget voor personen met een handicap ad € 18.470
c. Kwaliteitsimpuls binnenstad ad € 75.000

Dit amendement is verworpen met de stemmen voor van Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks en Gezond Burger Verstand.

 

Raadsnota ZN182338 1e Concernrapportage 2019
De raad heeft met algemene stemmen besloten:

  1. Akkoord te gaan met de 1e concernrapportage 2019.
  2. Een bedrag van € 41.900 beschikbaar te stellen uit de reserve Sociaal Domein ten behoeve van de verlenging van de pilots Automaatje en Inloop De Pastorie tot en met december 2019.

Akkoord te gaan met de geactualiseerde Uitvoeringsplanning Sport 2019 en de overheveling van€ 262.081 van de Uitvoeringsplanning Sport 2019 naar 2020.

 

 


Raadsnota ZN179335 Samenwerking op ICT-gebied met de gemeente Steenbergen.
De raad heeft bij acclamatie besloten aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om een bilaterale gemeenschappelijke regeling met de gemeente Steenbergen aan te gaan voor samenwerking op ICT-gebied.

 

 

Raadsnota ZN182608 Wijziging GR RAV Midden-West-Noord
De raad heeft bij acclamatie besloten het college toestemming te verlenen in te stemmen met de door het bestuur van de RAV voorgestelde vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord.
Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten Schijndel, St. Oedenrode en Veghel samengevoegd tot de gemeente Meierijstad en per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem samengevoegd tot de gemeente Altena. Beide fusies dienen in de gemeenschappelijke regeling (GR) te worden verwerkt, waardoor een wijziging van de GR noodzakelijk is.

 

Raadsnota ZN183338 Wijziging GR RWB
De raad heeft bij acclamatie besloten het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant.
Vanwege het ontstaan van de gemeente Altena moet de gemeenschappelijke regeling van de RWB worden aangepast. De RWB maakt van het moment gebruik om de regeling op een paar andere punten aan te passen. Zo worden er aanvullende archiefbepalingen opgenomen om beter te voldoen aan de eisen van onder andere de provincie, het aanpassen van de rol van de gemeentesecretarissen en het mogelijk maken dat de RWB (tijdelijk) rood kan staan bij de Bank Nederlandse Gemeenten.  

 

Raadsnota ZN181984 Wijziging gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV) West-Brabant
De raad heeft bij acclamatie besloten het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Brabant te wijzigen. De huidige tekst van de gemeenschappelijke regeling moet vanwege de aan de GR deelnemende gemeenten aangepast worden. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem namelijk samengevoegd tot de gemeente Altena. Het Regionaal Bureau Leerplicht heeft deze aanleiding ook gebruikt om de klachtenregeling en een aantal administratieve zaken in de GR aan te passen.

 

 


Raadsnota ZN182659 Verordening en uitvoeringsbesluit jeugd gemeente Oosterhout 2019
De raad heeft met algemene stemmen besloten de Verordening Jeugdhulp gemeente Oosterhout 2019 vast te stellen en het Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp gemeente Oosterhout 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

 

Raadsnota ZN175420 Aanvraag subsidie voor ruimen explosieven ten behoeve van project Zwaaikom
De raad heeft bij acclamatie besloten op basis van de gemaakte kosten voor het ruimen van explosieven een suppletieverzoek in te dienen bij het Rijk om zo in aanmerking te komen voor subsidie op de gemaakte kosten.

 

Raadsnota ZN181115 Consultatie Meerjarenbeleidsstukken Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2019-2023
De raad heeft bij acclamatie besloten kennis te nemen van het Beleidsplan 2019-2023 Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant (VRMWB) en de daarbij behorende stukken (Moto beleidsplan 2019-2023, Het Brandrisicoprofiel 2019-2023 en het Dekkings-en specialismenspreidingsplan 2019-2023).

 

Raadsnota ZN184743 Borgstelling voor betaling van rente en aflossing van een geldlening aan de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout
De raad heeft met algemene stemmen besloten de Stichting begraafplaatsen Oosterhout een borgstelling te verlenen voor betaling van rente en aflossing van een door haar aan te trekken lening van € 250.000,--.
 


 

Initiatiefvoorstel van de VVD (raadslid De Wit), GroenLinks (raadslid Van der Zanden), Gezond Burger Verstand (raadslid Broekhoven), Gemeentebelangen (raadslid Buijnsters), Groen Brabant (raadslid Noltee), D66 (raadslid Helsloot) en Partij van de Arbeid (raadslid Van Opzeeland) inzake integraal sociaal domein Oosterhout
Met de stemmen tegen van het CDA heeft de raad besloten het college op te dragen:

  1. Per direct een pilot “regelvrij integraal sociaal domein” op te starten.
  2. In september 2020 een evaluatie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Middels een regelvrije kleinschalige pilot kan ruimte worden gemaakt voor een aanpak waarbij over de domeinen heen naar de problematiek van een gezin wordt gekeken, zonder het individu uit het oog te verliezen. Een aanpak waarbij gedaan wordt wat nodig is, zónder allerlei bureaucratische mitsen en maren. Met een kleinschalige  pilot kan op een beheerste manier worden uitgevonden wat wel en niet werkt, met inzet van de sociale basisstructuur van Oosterhout in plaats van te snelle doorverwijzing naar dure maatwerkvoorzieningen. Een pilot waarbij het gezin als geheel wordt benaderd, door middel van een samenhangend en volgordelijk plan.
 


 

Motie ‘vreemd aan de orde’ inzake de ontwikkeling van een kerkenvisie
CDA diende samen met GroenLinks, Gemeentebelangen en Gezond Burger Verstand een motie in waarin het college wordt opgeroepen tot deelname aan het programma Nationale Kerkenaanpak, en door middel van een met betrokkenen op te stellen kerkenvisie het herbestemmingsproces van onze kerkgebouwen te vergemakkelijken.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.