Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raadsvergadering 18 februari 2020

18-02-2020

Raadsnota ZN 203573 Vaststellen inrichting en krediet “herbezinning” reconstructie Bromtol

Met algemene stemmen heeft de raad besloten opdracht te geven voor het uitwerken, voorbereiden en uitvoeren van de voorkeursvariant (een vijftaks turborotonde) en het hiervoor gereserveerde krediet van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en realisatie van een vijftaks-turborotonde.

 

 

Raadsnota ZN 196050 Vrijliggend fietspad Bergsebaan

Met stemmen voor van Gemeentebelangen, VVD en 1 stem van het CDA, heeft de raad besloten een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen uit de vrije reserve voor (haalbaarheids)onderzoekskosten en om een gedetailleerde en volledige kostenraming op te kunnen stellen ten behoeve van een vrijliggend fietspad ten westen van de Bergsebaan.
 

De VVD en Gemeentebelangen dienden een motie in waarin het college wordt verzocht het verbeteren van de fietsveiligheid en bereikbaarheid op de aansluitende wegen van de Bergsebaan op grondgebied van de gemeente Breda te bespreken in het kader van de regionale mobiliteitstafel en de opgave zuidwest, maatregelen ter verbetering van de fietsveiligheid en bereikbaarheid van de aansluitende wegen op de Bergsebaan en de Bergsebaan richting Den Hout te onderzoeken binnen het gevraagde budget van € 150.000 en de uitkomsten hiervan mee te nemen in het onderzoek bereikbaarheid zuidwest.

Deze motie (7M1) ‘Onderzoek omliggende wegen Bergsebaan’ is aangenomen met de stemmen tegen van Gezond Burger Verstand, PvdA en Groen Brabant.

 

 

Raadsnota ZN 203832 Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2020 WAVA/MidZuid

Met algemene stemmen heeft de raad besloten het bedrijfsplan 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA voor kennisgeving aan te nemen en ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2020 de volgende zienswijze in te dienen: Op 19 juni 2019 heeft de raad een motie aangenomen waarbij het algemeen bestuur is gevraagd het voorstel te doen een zero-based operatie op de begroting uit te voeren. De raad gaat er van uit dat deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021; De raad spreekt zijn waardering uit dat het bestuur van WAVA zich heeft ingespannen om tot een kostenbesparing te komen van een half miljoen euro structureel, waardoor WAVA voor 2020 geen extra gemeentelijke bijdrage vraagt. De raad dringt er op aan dat de WAVA blijft zoeken naar besparingsmaatregelen voor 2021 en volgende jaren. En om ombuigingen te vinden om in de buurt te komen van de eerdere prognoses in de (meerjaren)begroting 2020.

 

 

Raadsnota ZN 201222 Initiatiefvoorstel Gezond Burger Verstand inzake voorbereidingsbesluit buitengebied i.v.m. opstellen nieuwe visie op het buitengebied.

Bij acclamatie heeft de raad op verzoek van Gezond Burger Verstand besloten de Raadsnota ZN 201222 Initiatiefvoorstel Gezond Burger Verstand inzake voorbereidingsbesluit buitengebied i.v.m. opstellen nieuwe visie op het buitengebied, van de agenda af te voeren en de behandeling uit te stellen tot de volgende raadvergadering.

 

 

Motie ‘vreemd aan de orde’ (11M1) van de VVD, GroenLinks en Gemeentebelangen inzake Galvanitas

De VVD, GroenLinks en Gemeentebelangen dienden een motie in waarbij het college wordt verzocht om bij de herontwikkeling van het Galvanitasterrein de afwikkeling van het verkeer via een ontsluitingsweg achter de Galvanitashallen als randvoorwaarde mee te geven aan de ontwikkelaar van het plan en in het vervolgproces met de ontwikkelaar nadrukkelijk in te zetten op woningdifferentiatie voor starters, éénpersoonshuishoudens en nieuwe doelgroepen.

Deze motie is aangenomen met de stemmen voor van VVD, GroenLinks en Gemeentebelangen.