Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst raadsvergadering 11 december 2018

14-12-2018

Motie niet gebruikte subsidie Theater De Bussel

Tijdens de raadsvergadering van 6 november diende Gemeentebelangen een motie in waarbij het college wordt verzocht om de extra kosten die voor een aansprekend evenement als het ‘Sportgala’ gemaakt worden, te bekostigen uit het financiële voordeel van Theater de Bussel.

Bij deze motie staakten toen de stemmen. Is dit het geval dan dient er in een volgende vergadering hierover opnieuw te worden gestemd.

Tijdens de raadsvergadering van 11 december stemden voor de motie Gemeentebelangen, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand.

Deze motie is aangenomen.

 

 

 

Raadsnota BI.0180462 Aanvraag subsidie voor opsporing en ruimen explosieven ten behoeve van woningbouwproject Oude Tilburgsebaan 6 en 8 te Dorst

De raad heeft bij acclamatie besloten op basis van de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven een suppletieverzoek in te dienen bij het Rijk om zo in aanmerking te komen voor subsidie op de gemaakte kosten.

 

 

 

Raadsnota BI.0180511 Rapporten Rekenkamer ‘Lokaal Sportbeleid’ en ‘Lokaal gezondheidsbeleid’ gemeente Oosterhout

 De raad heeft met de stemmen tegen van Groen Brabant, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand (2) besloten raadsnota BI.0180511 gewijzigd vast te stellen. De wijziging was een gevolg van een door Gemeentebelangen mondeling ingediend amendement om een voorgestelde aanbeveling te schrappen. Dit amendement is aangenomen met de stemmen voor van Gemeentebelangen, VVD en CDA (1). De raad heeft vervolgens besloten:

 1. de conclusies en aanbevelingen uit de rapporten van de Rekenkamer West-Brabant over het sport- en gezondheidsbeleid te onderschrijven;

 2. het college op te dragen de aanbevelingen uit de rapporten uit te voeren, te weten:  
  a. Actualiseren van de gebruikte indicatoren bij het sportbeleid en het opstellen van realistische (effect)indicatoren die ook daadwerkelijk te meten zijn.
  b. Geschrapt.
  c. In afspraken met uitvoeringspartners vastleggen op welke zaken zij rapporteren en op zodanige wijze dat hun resultaten inzicht bieden in het doelbereik. 

 3. Het college op te dragen per aanbeveling te komen met een voorstel hoe hieraan invulling wordt gegeven en de gemeenteraad ter zake te informeren.

 

Raadsnota BI.0180329 Randvoorwaarden project Keiweg-Ridderstraat

De raad heeft met de stemmen tegen van Groen Brabant, GroenLinks en Gezond Burger Verstand besloten in te stemmen met de wijziging om de randvoorwaarde  “tussen de zijgevel van de naastgelegen woning en de nieuwbouw aan de Ridderstraat wordt een minimale afstand van 12 m aangehouden” zoals opgenomen in de notitie “randvoorwaarden en uitgangspunten Keiweg- Ridderstraat, Voormalige locatie Dreamland” te wijzigen naar “tussen de zijgevel van de naastgelegen woning en de nieuwbouw aan de Ridderstraat wordt een minimale afstand van 8.30m aangehouden”.

 

Groen Brabant diende mondeling een motie in waarbij het college wordt opgeroepen:

 

 1. Een maximale bouwhoogte van 4 of 5 verdiepingen op een halfverdiepte garage te garanderen.

 2. Maximale privacy voor de omwonenden na te streven.

Deze motie is verworpen met de stemmen tegen van Gemeentebelangen, VVD en CDA.

 

 

 

Raadsnota BI.0180405 Beschikbaar stellen krediet Omgevingsvisie Oosterhout

De raad heeft met algemene stemmen besloten een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het opstellen van een Omgevingsvisie.

 

 

 

Motie Bergsebaan

De VVD diende een motie in waarbij het college wordt verzocht:

 1. de huidige Bergsebaan niet te verbreden;

 2. het oude fietspad te benutten als vrijliggende fietsvoorziening met volledige compensatie van de natuur.

Deze motie is aangenomen met de stemmen tegen van Groen Brabant. Eén lid van Gezond Burger Verstand heeft zich van stemming onthouden.

 

 

 

Motie Vrachelsestraat

De VVD diende een motie in waarbij het college wordt verzocht:

 1. de herinrichting van de Vrachelsestraat tot verblijfsgebied uit te stellen en in overleg te gaan met de betrokken partijen in Den Hout over de gewenste inrichting (30 – 50 km per uur, fietsvoorzieningen) van de Vrachelsestraat;

 2. de keuze voor de herinrichting van de Vrachelsestraat in een breder meerjarenplan voor Den Hout te bezien.

Deze motie is verworpen met de stemmen voor van VVD.

 

 

 

Raadsnota BI.0180490 Belastingverordeningen 2019

De raad heeft met algemene stemmen besloten de volgende verordeningen vast te stellen (met stemverklaringen van GroenLinks en de PvdA tegen de verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen; en een stemverklaring van de PvdA tegen de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing):

 • de Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Oosterhout 2019;

 • de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing  Oosterhout 2019;

 • de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Oosterhout 2019;

 • de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Oosterhout 2019;

 • de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Oosterhout 2019;

 • de Verordening op de heffing en invordering van markt- en reclamegelden Oosterhout 2019;

 • de Verordening op de heffing en invordering van retributies Oosterhout 2019;

 • de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Oosterhout 2019;

 • de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oosterhout 2019.

De Verordening op de heffing en invordering van leges Oosterhout 2019 inclusief de legestabel Oosterhout 2019 en de ROEB-lijst 2019 is door de raad geamendeerd vastgesteld.

De VVD diende een amendement in om de volgende tekst onder 2.2.1.1. van de Tarieventabel leges 2019 behorende bij de ‘Legesverordening Oosterhout 2019’ te schrappen: “Hieronder wordt tevens begrepen een verzoek van de aanvrager om te beoordelen of een voorgenomen project (voor de activiteit bouwen dan wel planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit) binnen een bestemmingsplan past, dan wel een beoordeling of voor dit project een omgevingsvergunning is vereist.”

 

Dit amendement is met algemene stemmen aangenomen.

 

De VVD diende tevens een amendement in om aan de tarieventabel leges 2019 behorende bij de ‘Legesverordening Oosterhout 2019’ een nieuw lid 2.8.5 toe te voegen luidende:

2.8.5.     Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek om planologische medewerking € 500

Dit amendement is in verband met een toezegging van het college ingetrokken.

 

 

 

Raadsnota BI.180520 Wijziging gemeenschappelijke regeling WAVA

De raad heeft met algemene stemmen besloten het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling WAVA te wijzigen.

 

 

 

Raadsnota BI.180506 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Oosterhout

De raad heeft met algemene stemmen besloten de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2019 vast te stellen en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2017 ingetrokken.