Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Oosterhout familiestad

Besluitenlijst 18/19 juni 2019

21-06-2019

Raadsnota ZN182752 Perspectiefnota 2020
De raad heeft met de stemmen tegen van Groen Brabant, D66 en Gezond Burger Verstand besloten de Perspectiefnota 2020 vast te stellen. Met de Perspectiefnota wordt de gemeenteraad in staat gesteld de kaders vast te stellen die leidend zijn voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023.

 

Over de volgende ingediende amendementen is als volgt gestemd:

 

Amendement niet bezuinigen op fietsparkeren
GroenLinks diende een amendement in om punt 16 op pagina 31 “Fietsparkeren; verlaging kosten” te schrappen. 

Dit amendement is verworpen met de stemmen voor van GroenLinks, Groen Brabant, D66, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand.

 

Amendement parkeerkosten bewoners binnenstad
GroenLinks diende een amendement in om de punten 17c “Tariefsverhoging vergunningen en kraskaarten” en 17d “Tarief bewonersvergunningen parkeren” op pagina 31 te schrappen.

Dit amendement is verworpen met de stemmen voor van GroenLinks, Groen Brabant, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand.

 

Amendement organisatie sociaal domein
GroenLinks diende een amendement in om punt 5 “Fase 3 besparingen WMO” op pagina 24 als volgt vast te stellen:

“Fase 3 besparingen WMO: € 600.000. De 3e fase met besparingen voor de WMO door het opnieuw inrichten van het zorglandschap start pas in 2021 als duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn van het opnieuw inrichten van de toegang tot het sociaal domein voor zover dit dan nog noodzakelijk is.”  

Dit amendement is verworpen met de stemmen voor van GroenLinks, Groen Brabant, D66, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand.

Over de volgende ingediende moties is als volgt gestemd:

 

Motie klimaatadaptieve bomen oplossingen
Groen Brabant diende een motie in waarin het college wordt verzocht om vandaag nog te beginnen met het correct toepassen van klimaatadaptieve bomen oplossingen om onze stad leefbaar te houden voor nu en in de toekomst.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.


Motie takendiscussie Surplus
GroenLinks diende een motie in waarin het college wordt verzocht om duidelijk aan te geven welke taken de gemeente Oosterhout op het gebied van Welzijn dient uit te voeren, hierbij per taak de best passende organisatie te vinden en via duidelijke opdrachten aan te geven welke taak tegen welk budget uitgevoerd dient te worden.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.
 


Motie uitvoering landgoederen in lijn met de afspraken landschapspark ‘open linie’
Gezond Burger Verstand diende een motie in waarin het college wordt verzocht met de primaire doelen, de ecologische verbindingszone (flessenhals) aan de slag te gaan en te komen tot concrete uitvoering van het plan.

Deze motie is met de stemmen voor van Gezond Burger Verstand, GroenLinks en Partij van de Arbeid verworpen.
 


Motie velvergunning openbare ruimte
Gezond Burger Verstand diende samen met GroenLinks een motie in waarin het college wordt verzocht deze maatregel (onderzoek voor- en nadelen van het afschaffen van de velvergunning voor bomen in de openbare ruimte) niet uit te gaan voeren en geen kosten te maken voor dit onderzoek.

Deze motie is verworpen met de stemmen voor van Gezond Burger Verstand, GroenLinks, Groen Brabant, D66, Gemeentebelangen (1) en Partij van de Arbeid.

Motie stadsecoloog
GroenLinks diende samen met VVD en Gemeentebelangen een motie in waarin het college wordt verzocht uiterlijk vóór de aanstaande begrotingsbehandeling onderzoek te doen of een stadsecoloog in dienst van de gemeente nodig is.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.
 


Motie omgevingsdialoog starterwoningen Den Hout
Gezond Burger Verstand diende een motie in waarin het college wordt verzocht om met de geïnteresseerde jongeren op korte termijn een omgevingsdialoog aan te gaan om starterswoningen te realiseren met hoge prioriteit.

Deze motie is met de stemmen voor van Gezond Burger Verstand verworpen.
 


Motie verkeersonderzoek Bromtol en omstreken
Partij van de Arbeid diende samen met Gezond Burger Verstand een motie in waarin het college wordt verzocht op de kortst mogelijke termijn nieuw verkeersonderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van de huidige en geplande maatregelen op en nabij de bromtolrotonde en tevens de effecten op de kruisingen op de Bovensteweg nabij de entrees van Weststad en de Contreie.

Deze motie is verworpen met de stemmen voor van Partij van de Arbeid, Gezond Burger Verstand, GroenLinks en D66.


Raadsnota ZN182753 Ontwerpbegrotingen verbonden partijen 2020
De raad heeft met algemene stemmen besloten kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen verbonden partijen 2020 en de zienswijzen ontwerpbegrotingen verbonden partijen 2020, zoals genoemd in de bijlage "overzicht voorgestelde zienswijzen verbonden partijen 2020" vast te stellen.

VVD diende samen met GroenLinks, CDA, Gezond Burger Verstand en Gemeentebelangen een motie in waarin het college wordt verzocht:

  1. In het algemeen bestuur van elk van de verbonden partijen het voorstel te doen een zero based operatie op de begroting van de verbonden partij uit te voeren;
  2. Daarbij te werken aan drie scenario’s waarin de consequenties in beeld worden gebracht voor de dienstverlening door de verbonden partij wanneer de begroting daarvan met 5, 10 en 15% wordt verlaagd.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.